GroenLinks wil actie tegen insectensterfte in Groningen

maandag 26 november 2018

Groen­Links wil actie tegen insec­ten­sterfte in Groningen

Groen­Links in de provincie Groningen maakt zich zorgen over de enorme afname van het aantal insecten. Op initi­a­tief van de Staten­fractie van Groen­Links orga­ni­seerde de provincie Groningen daarom op woensdag 21 november een expert­mee­ting over de insectensterfte.

Het doel van de bijeen­komst was de grootte van het probleem vast te stellen, oorzaken aan te wijzen en moge­lijk­heden voor provin­ciale actie te bespreken.

Vier experts op het gebied van bijen, vlin­ders en andere insecten - Theo Zeegers (EIS Kennis­cen­trum Insecten), Raymond Klaassen (Rijks­uni­ver­si­teit Groningen), Kars Veling (Vlin­der­stich­ting) en Wankja Ferguson (ecolo­gisch ontwerp­ster en hove­nier) - kwamen met sugges­ties voor een aanpak waarbij de provincie Groningen meer doet voor de insecten.

Zo is een goede moni­to­ring van groot belang om het probleem in kaart te brengen. De provincie zou vrij­wil­li­gers die moni­toren beter kunnen onder­steunen en stimu­leren. Daar­naast kan het beheer van provin­ciale wegbermen en andere terreinen nog beter worden afge­stemd op insecten. Ook kunnen gemeenten, water­schappen, parti­cu­lieren en bedrijven beter onder­steund worden bij het verbe­teren van de omstan­dig­heden voor vlin­ders en bijen. De Staten­fractie van Groen­Links gaat daarom samen met een aantal andere partijen een voor­stel uitwerken en indienen bij Provin­ciale Staten.

"De achter­uit­gang van de biodi­ver­si­teit in het agra­risch cultuur­land­schap gaat mij aan het hart, daar moeten we vanuit de Staten echt iets aan doen.", aldus Groen­Links Statenlid Harrie Miedema.

Naast de spre­kers en Staten­leden waren ook verte­gen­woor­di­gers van orga­ni­sa­ties aanwezig die zich inzetten voor natuur en landschap.

Tekst: © Groen­Links provincie Groningen