2018 Lauwersland Online - Grutto's kondigen het voorjaar aan in de Koningslaagte

Grutto's kondigen het voor­jaar aan in de Koningslaagte

De eerste grutto's zijn weer waar­ge­nomen in de Konings­laagte, het natuur­ge­bied van Het Groninger Land­schap bij Noor­der­hoog­e­brug. Jaar­lijks keren ze eind februari / begin maart terug uit hun zuide­lijke over­win­te­rings­ge­bieden om in Neder­land te broeden.

De grutto’s komen af op de door de aange­paste water­be­heer ontstane natte delen in de Konings­laagte met een laagje water boven maai­veld, ook wel plas-dras genoemd. Vanaf begin maart neemt het aantal grutto’s in het gebied snel toe tot een aantal honderden grutto’s, een spec­ta­cu­lair gezicht!

Delen met plas-dras, zoals in de Konings­laagte, zijn voor de grutto van groot belang. Het plas-dras vormt voor de weide­vo­gels een veilige rust- en verza­mel­plaats om van hun lange reis bij te komen. Uit zender­on­der­zoek is gebleken dat grutto’s tijdens hun trek flinke afstanden kunnen afleggen. Het is circa 4.000 kilo­meter vliegen tussen West-Afrika en Neder­land en enkele vogels over­bruggen deze afstand in één ruk! Van zo’n lange reis moeten ze dan op een rustige en veilige plek als de Konings­laagte kunnen bijkomen.

ln en langs de randen van het plas-dras zoeken de vogels naar voedsel wat bestaat uit regen­wormen en emelten. Ze kunnen hier­door "opvetten" en energie opdoen voor het komende broed­sei­zoen. De grutto’s verblijven tot medio april in het plas-dras waarna ze zich over het Reit­diep­ge­bied verspreiden om te broeden. Een aantal blijft in de Konings­laagte om daar hun jongen groot te brengen.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Landschap