LAUWERSLAND ONLINE - GRUTTOTOCHT VANUIT MUSEUM WIERDENLAND

Grut­to­tocht vanuit Museum Wierdenland

Tradi­tie­ge­trouw orga­ni­seert Museum Wier­den­land ieder jaar een Grut­to­tocht, dit keer op zondag 13 mei om 14:00 uur.

De grutto is een bedreigde weide­vogel die twee keer per jaar een reis van 5000 kilo­meter onder­neemt om in Neder­land te broeden. Hij is onder meer te vinden in het wier­den­land, maar is lastig te spotten. Tijdens een ruim twee uur durende wande­ling onder leiding van een vogel­gids wordt dat eenvou­diger. Naast de grutto komen natuur­lijk ook andere weide­vo­gels aan bod.

Behalve een vogel­gids gaat ook een land­schaps­gids mee die kan vertellen over de opval­lende maar vooral ook de onop­val­lende elementen in het wierdenland.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 - 621 524

Datum: zondag 13 mei 20187
Tijd: 14:00 uur

Kosten: € 8,00 | Bezoe­kers met een Muse­um­kaart: € 3,00 | inclu­sief entree museum en koffie/thee
Aanmelden: per e-mail via boekingen@wierdenland.nl

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Museum Wier­den­land

in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land – het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land en de wierde Ezinge.

Arche­o­lo­gi­sche vond­sten tonen hoe de mensen op de wierde leefden in de IJzer­tijd, Romeinse tijd en in de Middel­eeuwen. Een bijzon­dere vinding uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paar­den­graf met hond, is één van de spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger archeologie.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten georganiseerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Museumregister.

Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden.

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!