2018 Lauwersland Online - Hennepkwekerijen in woningen: risico voor omwonenden

Hennep­kwe­ke­rijen in woningen: risico voor omwonenden

Om de veilig­heid van omwo­nenden van hennep­kwe­ke­rijen te verbe­teren, moeten publieke en private partijen samen­werken en maat­re­gelen nemen om onvei­lige woon­si­tu­a­ties als gevolg van hennep­teelt te voor­komen. Het ille­gale karakter van hennep­teelt mag voor partijen geen reden zijn om het probleem niet aan te pakken. Dat schrijft de Onder­zoeks­raad voor Veilig­heid in het rapport "Omge­vings­vei­lig­heid hennep­kwe­ke­rijen" dat vandaag is gepubliceerd.

In Neder­land is hennep­teelt niet toege­staan. Toch zijn er naar schat­ting 10.000 tot 30.000 hennep­kwe­ke­rijen. Een groot deel van deze hennep­kwe­ke­rijen bevindt zich in woningen en veroor­zaakt veiligheidsrisico’s voor omwo­nenden. Jaar­lijks wordt bij 4.500 van de 6.000 ontman­telde hennep­kwe­ke­rijen een gevaar­lijke situ­atie aange­troffen door over­be­las­ting van de elek­tri­ci­teit. Per jaar wordt er € 200 miljoen aan energie ille­gaal afge­tapt en zijn er ten minste 65 woning­branden als gevolg van hennep­teelt. De Onder­zoeks­raad vindt dit zorg­wek­kend. Voor de Raad was dit aanlei­ding om onder­zoek te doen naar de veiligheids-risico’s voor omwo­nenden van hennepkwekerijen.

Veiligheidsrisico's hennep­teelt in woonwijken

Woningen zijn niet geschikt om op een profes­si­o­nele manier hennep te telen. Door aanpas­singen aan de woning en onkundig aange­legde en gebruikte instal­la­ties zijn de veiligheidsrisico’s voor omwo­nenden van een hennep­kwe­kerij groot. Omwo­nenden kunnen gecon­fron­teerd worden met brand door over­ver­hit­ting en kort­slui­ting, instor­tings­ge­vaar door onkun­dige aanpas­singen aan de woning en aantas­ting van de gezond­heid door water­lek­kage en vergif­ti­ging door gassen en pesti­ciden. De Onder­zoeks­raad consta­teert dat een hennep­kwe­kerij in een woning de veilig­heid van omwo­nenden aantast en vindt dit onaanvaardbaar.

Toezicht op veilig­heid woning

Aange­zien hennep­teelt ille­gaal is, is er geen toezicht op de veilig­heid. Voor politie en justitie ligt de prio­ri­teit in de hennep­teelt bij het opsporen en ontman­telen van hennep­kwe­ke­rijen. Dit lost echter het probleem van de veiligheidsrisico's niet op. Na ontman­te­ling van een hennep­kwe­kerij vindt er geen veilig­heids­con­trole plaats en kunnen risi­co­volle situ­a­ties in de woning blijven bestaan die gevaar­lijk zijn voor omwo­nenden en latere bewo­ners. Ook worden niet alle hennep­kwe­ke­rijen ontmanteld.

Maat­schap­pe­lijke verantwoordelijkheid

Vanwege het ille­gale karakter verwachten publieke en private partijen dat de aanpak van hennep­kwe­ke­rijen primair een taak is van politie en justitie, maar die lossen het veilig­heids­pro­bleem niet op. De Raad is van oordeel dat veel meer orga­ni­sa­ties een maat­schap­pe­lijke verant­woor­de­lijk­heid hebben bij de bestrij­ding van ille­gale hennep­teelt zoals netbe­heer­ders, brand­weer, ener­gie­le­ve­ran­ciers, woning­cor­po­ra­ties, gemeen­te­lijke toezicht­hou­ders en ook omwo­nenden zelf. De Raad verwacht dat partijen hun verant­woor­de­lijk­heid (h)erkennen en actie onder­nemen om onvei­lige situ­a­ties te verminderen.

Aanbe­ve­lingen

Om de onvei­lig­heid van omwo­nenden (en latere bewo­ners) van hennep­kwe­ke­rijen struc­tu­reel op te lossen, moet niet het ille­gale karakter van de hennep­teelt centraal staan, maar de onvei­lige situ­a­ties die deze teelt veroor­zaakt. De Onder­zoeks­raad beveelt daarom Netbe­heer Neder­land aan om op korte termijn onvei­lig­heid door ille­gale mani­pu­latie van het elek­tri­ci­teitsnet op woning­ni­veau verder meet­baar te maken, onvei­lige aanslui­tingen proac­tief op te sporen en op te treden tegen bewo­ners die hennep­ge­re­la­teerde onvei­lig­heid op het elek­tri­ci­teitsnet veroor­zaken. Daar­naast is een inte­grale aanpak op lokaal niveau nood­za­ke­lijk om de veilig­heid in de woon­om­ge­ving te verbe­teren. De Onder­zoeks­raad beveelt burge­mees­ters aan om partijen op lokaal niveau samen te brengen en geza­men­lijk maat­re­gelen te nemen om onvei­lig­heid door hennep­teelt tegen te gaan.

© Onder­zoeks­raad voor Veiligheid