Lauwersland Online - Het Groninger Landschap nieuwe eigenaar van Hunzegronden in stad Groningen

Het Groninger Land­schap nieuwe eige­naar van Hunze­gronden in stad Groningen

Het Groninger Land­schap heeft op woensdag 27 december 2017 drie percelen over­ge­nomen van Steun­stich­ting H.D. Guyot. De drie stroken van in totaal circa 1 hectare zijn een belang­rijke schakel om de oude loop van de Hunze te herstellen. Het gebied ligt midden in de stad Groningen, tussen het bedrij­ven­ter­rein Ulgersma­borg en de wijk De Hunze. Momen­teel worden de gronden gebruikt als paardenweide.

De rivier de Hunze stroomde vroeger langs de ooste­lijke stads­rand van Groningen. Door de stede­lijke uitbrei­ding is echter veel van de Hunze verloren gegaan. Het Groninger Land­schap heeft de ambitie om de Hunze in de stad te herstellen en de beek weer aan het Reit­diep te koppelen. Land­schap­pe­lijke elementen die herin­neren aan de Hunze zijn nog tot diep in de stad zicht­baar. Het ontwik­kelen van de bele­ving daarvan gaat hand in hand met het streven van de stad Groningen om de groene leef­om­ge­ving in de stad te verbe­teren, waarvan zowel de natuur als Stad­jers profiteren.

Het Groninger Land­schap is momen­teel aan het verkennen hoe de gronden het beste inge­richt kunnen worden. Hierbij wordt samen­ge­werkt met de gemeente Groningen en het water­schap Noor­der­zijl­vest en worden ook de omwo­nenden en andere gebieds­ge­brui­kers betrokken. Uitgangs­punten zijn onder andere een betere zicht­baar­heid en toegan­ke­lijk­heid van de Hunze en water­ber­ging. De aankoop van de gronden is moge­lijk gemaakt door bijdragen van de Nati­o­nale Post­code Loterij.


Lauwersland Online - Het Groninger Landschap nieuwe eigenaar van Hunzegronden in stad Groningen


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Landschap