2018 Lauwersland Online - Het Groninger Landschap op zoek naar nieuwe molenaars

Het Groninger Land­schap op zoek naar nieuwe molenaars

Om alle molens in de provincie Groningen te kunnen laten draaien, is Het Groninger Land­schap op zoek naar nieuwe molenaars.

In de provincie Groningen zijn er nog ruim 80 histo­ri­sche molens die draaien, een fractie van de 1000 molens die onze provincie ooit had. Onge­veer 1 op de 5 molens is eigendom van Het Groninger Landschap.

Molens zijn monu­menten, maar ook werk­tuigen. Voor het in stand houden is het nood­za­ke­lijk dat ze draaien. Stil­stand is achter­uit­gang en daarom zijn vrij­wil­lige mole­naars onmisbaar.

Mole­naars gezocht

Om alle molens in Groningen te laten draaien, kan Het Groninger Land­schap nieuwe mole­naars gebruiken. Op verschil­lende molens zijn er vaca­tures voor bijvoor­beeld een tweede mole­naar. Als je belang­stel­ling hebt, kun je een cursus volgen en aan de slag op één van de molens bij jou in de buurt.

Belang­stel­lenden kunnen zich melden bij Siemie Zand­vliet, coör­di­nator vrij­wil­li­gers van Het Groninger Land­schap, tele­fo­nisch bereik­baar op 06 - 2384 6656.

Ambacht van mole­naar op lijst werelderfgoed

Het bijzon­dere ambacht van mole­naar is een prachtig vak en door Unesco aange­merkt als werel­derf­goed! (Offi­cieel: "Imma­te­rieel Cultu­reel Erfgoed van de Mensheid".)


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

Foto: Molen De Hoop in Middelstum
© Het Groninger Landschap