woensdag 7 november 2018

Het Hoge­land College in Wehe - den Hoorn sluit over enkele jaren de deuren

Vmbo-scholen gaan samen­werken in Winsum

De besturen van Het Hoge­land College in Wehe - den Hoorn, CSG Winsum en Terra Winsum zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over samen­wer­king in één onder­wijs­voor­zie­ning in Winsum. Leer­lingen die zich het komend jaar aanmelden in Wehe - den Hoorn gaan hun lessen volgen op CSG Winsum.

In de provincie Groningen is sprake van daling van de leer­lin­gen­aan­tallen. Dat bete­kent dat het moei­lijk wordt om alle vormen van voort­gezet onder­wijs te kunnen blijven aanbieden. Bijna alle VO-scholen in de provincie hebben afge­sproken om geza­men­lijk te kijken naar oplos­singen. Daar­voor gaan ze samen­werken in plaats van elkaar beconcurreren.

Onder­wijs voorop

In de regio Noord-Groningen zijn de besturen van Het Hoge­land College in Wehe - den Hoorn, CSG Winsum, en Terra Winsum al enige tijd met elkaar in gesprek. Zij zijn van mening dat het vmbo in deze regio het beste gewaar­borgd is door samen te werken in één onder­wijs­voor­zie­ning in Winsum.

De samen­wer­king draagt bij aan drie geza­men­lijke ambities:
• Verrij­king van het onderwijsaanbod
• Een krachtig onder­wijs­kundig en peda­go­gisch concept
• Een onder­wijs­voor­zie­ning vmbo die deel uitmaakt van de regio

Er is onder­zoek gedaan naar de moge­lijk­heden van samen­wer­king. Op basis van de uitkom­sten geven de drie school­be­sturen de voor­keur aan één onder­wijs­voor­zie­ning voor het vmbo in Winsum en omstreken. Er zijn nog veel onder­werpen die besproken moeten worden en er moeten een aantal beslis­singen worden genomen. De eerste stap die gezet wordt, is een samen­wer­king tussen Het Hoge­land College in Wehe - den Hoorn en CSG Winsum.

Het doel van de samen­wer­king tussen de drie scholen is om een zo groot moge­lijk onder­wijs­aanbod vmbo voor leer­lingen te behouden in een klein­scha­lige onder­wijsom­ge­ving met goede begeleiding.

Tekst: © Het Hoge­land College