Lauwersland Online - Hogere kosten voor nieuwbouw Kindcentrum Leens

vrijdag 9 maart 2018

Hogere kosten voor nieuw­bouw Kind­cen­trum Leens

Voor de bouw van Kind­cen­trum Leens vraagt het College van burge­meester en wethou­ders van de gemeente De Marne een aanvul­lend budget van 1,6 miljoen euro aan de gemeenteraad.

De voor­be­rei­dingen voor de bouw van Kind­cen­trum Leens zijn al gestart. Het gere­ser­veerde bedrag in de begro­ting is echter na de aanbe­ste­ding van afge­lopen januari door verschil­lende oorzaken onvol­doende gebleken. Zo is onder andere de kwali­teits­norm aange­scherpt en is er lande­lijk sprake van gestegen bouw­kosten door de aantrek­kende markt. Daar­naast zijn er ook tegen­val­lers door onder meer de langere loop­tijd van het project. Reden om bij deze krediet­aan­vraag ook budget te vragen voor onvoor­ziene kosten.

Wethouder Mariette de Visser: "We zijn van mening dat het Kind­cen­trum van grote waarde is voor Leens, de kinderen en de leef­baar­heid in het dorp. Boven­dien wordt het Kind­cen­trum toekomst­be­stendig gebouwd. De huidige huis­ves­ting van de scholen voldoet niet meer. Het is belang­rijk dat het Kind­cen­trum zo snel moge­lijk gere­a­li­seerd wordt zodat de kinderen bij de start van het school­jaar 2019/2020 op de nieuwe locatie naar school kunnen."

De gemeen­te­raad heeft het voor­stel voor dinsdag 27 maart op de agenda staan.

Kind­cen­trum Leens

Het Kind­cen­trum Leens wordt in het verlengde van het huidige gemeen­te­huis in Leens gebouwd. Het biedt onderdak aan twee basis­scholen (OBS Lydinge en CBS De Regen­boog) en de peuter­speel­zaal van Stich­ting Peuter­speel­zaal­werk De Marne.

Foto: De toekom­stige bouw­lo­catie van Kind­cen­trum Leens
© Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente De Marne