LAUWERSLAND ONLINE - INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES OVER DE NIEUWE PRIVACYWETGEVING AVG

Infor­ma­tie­bij­een­komst voor vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties over de nieuwe priva­cy­wet­ge­ving (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Alge­mene veror­de­ning gege­vens­be­scher­ming (AVG) van toepas­sing en vanaf deze datum geldt in de hele Euro­pese Unie dezelfde priva­cy­wet­ge­ving. Deze veror­de­ning geldt ook voor vrijwilligersorganisaties.

Onder andere sport- en muziek­ver­e­ni­gingen, cultuur­or­ga­ni­sa­ties, musea, belan­gen­or­ga­ni­sa­ties, buurt­ini­ti­a­tieven en zorgor­ga­ni­sa­ties zullen passende maat­re­gelen moeten nemen rond het bewaren en bevei­ligen van persoons­ge­ge­vens. Gege­vens van leden, cliënten en deel­ne­mers maar ook van de eigen vrij­wil­li­gers. Een reden voor de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond om op dinsdag 17 april een infor­ma­tie­bij­een­komst over deze nieuwe wetge­ving voor gege­vens­be­scher­ming te organiseren.

Tijdens deze bijeen­komst zal dhr. Peter Apol, Func­ti­o­naris Gege­vens­be­scher­ming voor de BMWE-gemeenten, infor­matie geven over de wetge­ving en de verplich­tingen voor vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties. Verder krijgen vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties tips hoe de orga­ni­satie AVG-bestendig gemaakt kan worden en is er gele­gen­heid voor het stellen van vragen.

De infor­ma­tie­bij­een­komst duurt van 20:00 tot 21:30 uur en wordt gehouden in De Blauwe Schuit aan de Warf­straat 1 in Winsum. De zaal is vanaf 19:30 uur open.

Aanmelden

De infor­ma­tie­bij­een­komst is voor besturen en geïn­te­res­seerden van vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. Aanmelden kan tot en met 15 april aanstaande via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl. Aan deel­name zijn geen kosten verbonden.