Lauwersland Online - Integriteitsonderzoek: "inkooptraject Jeugdwerk integer verlopen"

Inte­gri­teits­on­der­zoek: inkoop­tra­ject Jeugd­werk integer verlopen

De gemeente De Marne heeft een inte­gri­teits­on­der­zoek laten uitvoeren naar de aanbe­ste­ding binnen het sociaal domein. Deze aanbe­ste­ding betrof onder andere de uitvoe­ring van het Jeugd- en Jonge­ren­werk voor de BMWE-gemeenten. De conclusie van het onder­zoek is dat er integer is gehan­deld tijdens de aanbesteding. 

De commissie die de verschil­lende inschrij­vingen heeft beoor­deeld, heeft haar keuze op een onaf­han­ke­lijke en objec­tieve wijze gemaakt. De werk­groep van raads­leden heeft op basis van de beschik­bare infor­matie geen aanlei­ding gevonden om de gevolgde proce­dure in twijfel te trekken of verder te gaan onderzoeken.

Aanlei­ding voor het onder­zoek was een brief van Barkema en De Haan aan de gemeen­te­raden van De Marne, Winsum en Eems­mond. Daarin is de vraag gesteld onder­zoek te doen naar "het beeld dat het advi­seur­schap van één van de partijen erg dicht in de buurt komt van het inkoop­or­gaan van gemeente De Marne" binnen het traject van aanbe­ste­ding van Jonge­ren­werk binnen het Sociaal Domein. Een onaf­han­ke­lijk onder­zoeks­bu­reau heeft het onder­zoek voor de gemeente De Marne uitge­voerd en komt tot de conclusie dat er van belan­gen­ver­stren­ge­ling geen sprake is en dat de inte­gri­teit tijdens de aanbe­ste­ding niet in het geding is geweest.

Barkema en De Haan was voor­heen verant­woor­de­lijk voor het jeugd­werk in de regio en deel­nemer in het aanbe­ste­dingstra­ject binnen het sociaal domein. De opdracht voor welzijns­werk in de regio is vanaf 1 januari 2018 gegund aan Tinten Welzijnsgroep.