Kinderen doen weer mee dankzij het goede idee

maandag 5 november 2018

Kinderen doen weer mee dankzij het goede idee

Sinds dit jaar stellen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond - vanaf 1 januari 2019 de gemeente Het Hoge­land - geld beschik­baar voor een Goed Idee. Het goede idee is bedoeld om kinderen van ouders met weinig geld kansen te geven om ergens aan mee te doen. 

Vergoe­ding

Als het een idee is dat nog niet door de gemeente of een andere instel­ling wordt uitge­voerd, dan kunnen inwo­ners een vergoe­ding van maxi­maal € 1500,- ontvangen om dit idee zelf uit te voeren. Het kan gaan om het orga­ni­seren van work­shops, spor­tieve acti­vi­teiten of inza­me­lings­ac­ties. De bedenker van het goede idee wordt hierin hele­maal vrij gelaten.

Geld voor PR of even­tuele attri­buten die nodig zijn om een work­shop te kunnen geven, kunnen ook vanuit de Goed Idee-vergoe­ding worden bekos­tigd. Het bedrag mag alleen niet aange­wend worden voor loonkosten.

Formu­lier

Inwo­ners kunnen recht­streeks bij Werk­plein Ability of het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) hun idee indienen. Het inzend­for­mu­lier hier­voor is te vinden op de website van Werk­plein Ability onder het Formulierenloket.

Het formu­lier is ook af te halen bij de balie van Werk­plein Ability aan het  Ubbo J. Mans­holt­plein 2 in Winsum.