LAUWERSLAND ONLINE - KLEDINGBANK MAXIMA VOEDSELBANK HET HOGELAND EN DE VOEDSELTUIN ZOEKEN MET SPOED HELPENDE HANDEN

Kleding­bank Maxima, Voed­sel­bank Het Hoge­land en De Voed­sel­tuin zoeken met spoed helpende handen

Kleding­bank Maxima Het Hoge­land, Voed­sel­bank Het Hoge­land en De Voed­sel­tuin in Boven­huizen onder­steunen inwo­ners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond die tijde­lijk een steuntje in de rug nodig hebben. Deze onder­steu­ning aan inwo­ners van Het Hoge­land draait volledig op de inzet van vrij­wil­li­gers, maar de drie stich­tingen zijn drin­gend op zoek naar meer vrij­wil­li­gers om de werk­zaam­heden te kunnen blijven uitvoeren.

De Voed­sel­tuin van Stich­ting Eigen Kracht Noord-Groningen verbouwt groente voor Voed­sel­bank Het Hoge­land, een uitgif­te­punt waar inwo­ners van de BMWE-gemeenten terecht kunnen voor een voed­sel­pakket als het huis­houd­geld onder een bepaald bedrag uitkomt. Kleding­bank Maxima Het Hoge­land voor­ziet mensen die minder dan 120% van het bijstands­ni­veau ontvangen van kleding.

Er worden vrij­wil­li­gers gezocht voor onder andere tuin­werk­zaam­heden, winkel­ac­ties, het sorteren van kleding, coör­di­neren van werk­zaam­heden en bestuurs­werk. Een reden om samen met de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum, Bedum en Eems­mond op donderdag 17 mei 2018 infor­ma­tie­bij­een­komst te orga­ni­seren over de moge­lijk­heden van vrij­wil­li­gers­werk bij Kleding­bank Maxima Het Hoge­land, Voed­sel­bank Het Hoge­land en De Voed­sel­tuin in Bovenhuizen.

Tijdens deze bijeen­komst wordt infor­matie gegeven over de werk­wijze en acti­vi­teiten van de stich­tingen, vertellen ervaren vrij­wil­li­gers over hun werk­zaam­heden en is er gele­gen­heid om deel te nemen aan een rond­lei­ding door de Voedselbank.

Op zoek naar vrij­wil­li­gers­werk of nieuws­gierig naar de werk­zaam­heden van deze vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties? Iedereen is vanaf 13:15 uur welkom bij Voed­sel­bank Het Hoge­land aan de Lombok 1 in Winsum. De infor­ma­tie­bij­een­komst start om 13:30 en duurt tot 15:00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Voor meer infor­matie kan er contact worden opge­nomen met Irma Schuurman van Vrij­wil­li­gers Vaca­tu­re­bank Eems­mond, bereik­baar via 0595 - 433 245 of i.schuurman@werkopmaat.info.