Kom, kijk en wandel mee op de Bochtjesplaat in Ezumazijl

vrijdag 2 november 2018

Kom, kijk en wandel mee op de Bocht­jes­plaat in Ezumazijl

Het werk aan de Bocht­jes­plaat - ten noord­oosten van Ezuma­zijl en ten zuiden van Oost­ma­horn - is klaar. Op zater­dag­morgen 17 november kunt u tijdens een wande­ling door het gebied zien wat er alle­maal is gedaan. Twee gidsen van Staats­bos­be­heer vertellen over de werk­zaam­heden van de afge­lopen periode. Kijkt en wandelt u mee? 

Voor­af­gaand aan de wande­ling door het gebied, is er om 09:30 uur een intro­ductie in het restau­rant van Eson­stad aan de Skan­serwei 28 in Anjum. Vervol­gens vertrekt de bus vanaf Eson­stad naar de Bocht­jes­plaat voor een wande­ling van een uur over onder andere het laarzenpad.

Natuur­ge­bied De Bochtjesplaat

In september van 2017 zijn de werk­zaam­heden aan de Bocht­jes­plaat gestart. Dit natuur­ge­bied ligt aan de west­kant van het Lauwersmeer. Het vijftig hectare grote gebied is inge­richt voor stelt­lo­pers en vogels die in het riet broeden. Dit ontstaat doordat er in de afge­lopen periode maat­re­gelen zijn genomen die er voor zorgen dat er meer afwis­se­ling tussen droog en nat - en hoog en laag - is. Nu is het aan de natuur om zich te ontwikkelen.

Laar­zenpad & uitzichtpunten

Voor wande­laars is er een speciaal laar­zenpad aange­legd. Langs dit pad liggen twee uitzicht­punten. Zowel recre­anten als inwo­ners kunnen zo volop genieten van de vogels in dit bijzon­dere gebied.

De werk­zaam­heden aan de Bocht­jes­plaat zijn een samen­wer­king geweest tussen het programma Súd Ie en Wetter­front Dokkum en Staats­bos­be­heer. Ook de Provincie Groningen heeft hier aan bijgedragen.

Programma wande­ling 17 november

09:30 uur - Ontvangst in Esonstad
09:45 uur - Korte toelich­ting op de werkzaamheden
10:00 uur - Vertrek voor wande­ling met onderweg toelich­ting door Staatsbosbeheer
11:30 uur - Einde wandeling

Star­lo­catie: Restau­rant Esonstad

Skan­serwei 28
9133 DV Anjum

Datum: zaterdag 17 november 2018
Tijd: van 09:30 tot 11:30 uur

Iedereen is welkom en deel­name is gratis. Aanmelden is verplicht en kan door een mailtje te sturen naar p.ropelinen@ddfk.nl.