LAUWERSLAND ONLINE - LANCERING MEAR FRYSLAN APP DOKKUM

Lance­ring MeAR Fryslân app Dokkum

Op woensdag 9 mei lanceren gede­pu­teerde Klaas Kielstra en wethouder Pieter Braaksma de MeAR Fryslân app met daarin een wandel­route door Dokkum. 

De app leidt bezoe­kers met behulp van GPS en Augmented Reality (AR) langs unieke bele­vings­punten in de stad.

Dokkum heeft een rijke historie en er zijn volop verhalen te vertellen. Verhalen die veel meer gaan leven als je zelf op de locatie aanwezig bent. De verhalen komen naar de bezoeker toe. Zo vertellen Catha­rina Schrader en Camp­huysen hun verhaal, kan de bezoeker bij het Museum terwijl hij buiten staat binnen een kijkje nemen en wordt bij de Gouden Hand de bier­ge­schie­denis van Dokkum verteld. Uiter­aard ontbreekt ook Boni­fa­tius niet…

De app heet MeAR Fryslân en is ontwik­keld door Tjitske Swierstra uit Wirdum in het kader van Leeu­warden Cultu­rele Hoofd­stad 2018. De app vormt een mooie aanvul­ling op de toeris­ti­sche infor­ma­tie­voor­zie­ning die in de afge­lopen jaren vanuit Wetter­front Dokkum een mooie impuls heeft gekregen.

© Gemeente Dongeradeel