LAUWERSLAND ONLINE - LEZING DOOR ALEXANDER KEIJZERS IN T GARNALENFABRIEKJE IN MODDERGAT

Lezing door Alexander Keij­zers in ’t Garna­len­fa­briekje in Moddergat

Op woensdag 21 maart vertelt zieken­huis­psy­chi­ater Alexander Keij­zers over zijn werk bij het Medisch Centrum Leeu­warden (MCL). Keij­zers is sinds 2009 werk­zaam in het zieken­huis in Leeu­warden en behan­delt mensen met de combi­natie soma­ti­sche (licha­me­lijke) en psychi­a­tri­sche ziekten. Een bijzon­dere groep die hier­onder valt zijn onder andere zwan­gere vrouwen. Ook behan­delt Keij­zers mensen met een ernstige depressie.

Tijdens de lezing vertelt Keij­zers meer over zijn dage­lijkse werk­zaam­heden, met wat voor pati­ënten hij te maken heeft en hoe hij hier mee omgaat. Hoe kun je mensen nou daad­wer­ke­lijk helpen? Ook komt de geschie­denis van de psychi­a­trie aan bod. Hoe deed men de werk­zaam­heden vroeger? En wat is precies het verschil tussen een psychi­ater en een ziekenhuispsychiater?

"Ik heb gekozen voor de zieken­huis­psy­chi­a­trie vanwege de inte­res­sante en complexe inter­actie tussen psychi­a­tri­sche en soma­ti­sche ziekten.", aldus Alexander Keij­zers. "Ik ben in 2009 naar Fries­land gekomen vanwege het werk van mijn vrouw die chirurg is. Daar­voor werkte ik als psychi­ater in een zieken­huis in Den Haag."

De lezing van 21 maart begint om 19:30 uur en vindt plaats in ’t Garna­len­fa­briekje in Moddergat. Uiter­aard is er na afloop genoeg ruimte voor het stellen van vragen. Heb je inte­resse om psychi­ater te worden of om in het zieken­huis te werken? Of weet je juist nog niet wat je wilt worden en ben je gewoon nieuws­gierig naar de werk­zaam­heden van een zieken­huis­psy­chi­ater? Meld je dan aan voor deze lezing!

Dit jaar is er een reeks "Beroepen in beeld" van programma de Garna­le­fa­bryk in het Garna­len­fa­briekje in Moddergat. Elke maand, op de woens­dag­avond, vertelt iemand uit de regio meer over zijn/haar werk­zaam­heden. Noteer alvast in de agenda: woens­dag­avond 25 april vertelt Burge­meester Marga Waan­ders over haar beroep.


De Garna­le­fa­bryk
It Gernaat­fa­bryk 2-4
9142 VH Moddergat

Datum: woensdag 21 maart 2018
Tijd: 19:30 uur

Kosten: € 5,00 voor volwas­senen | € 2,50 voor leer­lingen en studenten
Deel­ne­mers: maxi­maal 50 personen
Aanmelden: via www.garnalefabryk.nl of 06 - 4160 5898


© De Garnalefabryk
Foto: © Alexander Keijzers