Molens Het Groninger Land­schap duur­zaam verlicht

Het Groninger Land­schap voor­ziet het exte­rieur van haar molens van een mini­male ledver­lich­ting om zo de nach­te­lijke licht­ver­vui­ling tegen te gaan. 

Deze aanpas­singen sluiten tevens aan bij ons uitgangs­punt zo veel moge­lijk gebruik te maken van duur­zame mate­ri­alen en ener­gie­zui­nige verlich­ting. Ook het inte­rieur van alle molens wordt voor­zien van duur­zame en ener­gie­zui­nige ledlampen.

Molens subtiel uitgelicht

Dit jaar zullen alle 15 molens uitge­licht zijn door twee mobiele licht­punten van maxi­maal 50 Watt. In deze nieuwe situ­atie is er geen strooi­licht meer; de licht­bundel is alleen op de molen­romp gericht. Elke molen heeft 4 contact­punten en 2 mobiele arma­turen. Zo kan geva­ri­eerd worden welke zijde van de molen uitge­licht wordt. Ook zijn de effecten van de licht­kleur meege­nomen: er is gekozen voor een warm witte kleur, zo vrien­de­lijk en subtiel moge­lijk. Daar­naast zijn er met de vrij­wil­lige mole­naars afspraken gemaakt over de duur van het uitlichten.

Terug­dringen nach­te­lijke verlichting

Terug­dringen van de nach­te­lijke verlich­ting is nodig, want veel dieren zijn afhan­ke­lijk van de nacht en hebben duis­ternis nodig om te kunnen leven. Het Groninger Land­schap draagt graag bij door de verlich­ting van haar monu­menten aan te passen. Dit bete­kent: daar verlichten waar het nodig is en onno­dige verlich­ting voorkomen.

In 2017 zijn de volgende molens voor­zien van duur­zame binnen- en buitenverlichting:
• De Lelie in Eenrum
• De Onder­ne­ming in Vierhuizen
• Germania in Thesinge
• Widde Meuln in Ten Boer
• De Vier Winden in Pieterburen
• Nieberter Molen in Niebert
• Hollands Welvaart in Mensingeweer

In 2018 worden volgende molens voor­zien van duur­zame binnen- en buitenverlichting:
• Fram in Woltersum
• Molen Ceres in Spijk
• Boven­rijge in Ten Boer
• De Zwaluw in Zuurdijk
• De Hoop in Middelstum
• De Leeuw in Zeerijp
• De Storm­vogel in Loppersum
• Zelden­rust in Westerwijtwerd


Lauwersland Online - Molens Het Groninger Landschap duurzaam verlicht

Lauwersland Online - Molens Het Groninger Landschap duurzaam verlicht


Op de foto’s is het effect te zien van de oude verlich­ting en de nieuwe ledver­lich­ting van Molen de Onder­ne­ming in Vier­huizen op de omge­ving. De eerste foto is genomen van kilo­me­ters afstand. Duide­lijk is dat de molen bijdraagt aan de nach­te­lijke licht­ver­vui­ling. Met de nieuwe ledver­lich­ting is dit niet meer het geval, zoals te zien is op de tweede foto die van dichtbij is genomen.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Landschap