Lauwersland Online - Munnekezijl in Dickenssferen op zaterdag 15 december

donderdag 29 november 2018

Munnek­ezijl in Dickens­sferen op zaterdag 15 december

Op zaterdag 15 december vindt in Munnek­ezijl het evene­ment "Munnek­ezijl in Dickens­sferen" plaats. Het programma duurt van 16:00 tot 21:00 uur en is vrij toegan­ke­lijk.

Er is een door­lo­pend programma - in het centrum gelegen tussen de molen, de kerken, het dorps­huis en de brug De Schans - dat in het teken staat van de geschie­denis van Munnek­ezijl.

Om 16:30 uur wordt bij De Schans door burge­meester Bilker van de gemeente Kollu­mer­land c.a. een geschenk onthult. Om 17:00 uur geeft de Munnek­ezijl­ster dagbur­ge­meester op het Markt­plein het start­sein voor het evene­ment.

Geniet van de muziek, de figu­ranten, de ambachts­lieden en de verschil­lende acts van het straat­the­ater. Alles in de sfeer van Charles Dickens.

Enkele belang­rijke loca­ties

• In de Hervormde kerk wordt een brui­loft in stijl opge­voerd, om 18:30 en om 19:30 uur.
• In de Gere­for­meerde kerk worden kerst­groen stukjes verkocht.
• De molen is open en er wordt meel verkocht.
• Bij het Markt­plein kunt u tegen een vergoe­ding op de foto, gemaakt door een Victo­ri­aanse foto­graaf.
• Op het Markt­plein is het gezellig vertoeven met onder andere varken aan het spit, snert en warme broodjes.
• Een foto­route met verha­len­ver­tel­lers.
• De school met Oud-Holland­sche spel­le­tjes en het dorps­huis met oude foto's en film­ma­te­riaal zijn open.
• Het geheel wordt opge­luis­terd door klanken van muziek en zang­stemmen.

Munnek­ezijl in Dickens­sferen

Het evene­ment "Munnek­ezijl in Dickens­sferen" vindt plaats in verband met het afscheid van de gemeente Kollu­mer­land c.a. Een belang­rijke factor is de samen­wer­king tussen jong en oud en het over­brengen van een stukje geschie­denis. Dit wordt mede moge­lijk gemaakt door de vele vrij­wil­li­gers van onder andere de eigen vere­ni­gingen, clubs, school, kerken én de inwo­ners van Munnek­ezijl.

"Wij zijn ook erg blij met de bijdragen die wij krijgen van de Rabo­bank, het Prins Bern­hard Cultuur­fonds en het SNS Fonds.", aldus Jan Theunis Zuidema, voor­zitter van Plaat­se­lijk Belang Munnek­ezijl.

Nieuws­gierig? Kom zaterdag 15 december naar Munnek­ezijl en volg de parkeer­in­struc­ties. U komt toch ook?

Meer infor­matie is te vinden op de Facebook­pa­gina !

Munnek­ezijl in Dickens­sferen

Zijl­straat 2
9853 PH Munnek­ezijl

Datum: zaterdag 15 december 2018
Tijd: van 16:00 tot 21:00 uur