LAUWERSLAND ONLINE - NATIONAAL PARK DE ALDE FEANEN BEREIDT ZICH VOOR OP DE ZOMER

Nati­o­naal Park De Alde Feanen bereidt zich voor op de zomer

Op maan­dag­avond 9 april orga­ni­seert Nati­o­naal Park De Alde Feanen een infor­ma­tie­avond en folder­markt in Herberg Oer ’t Hout in Grou. Toeris­ti­sche onder­ne­mers en belang­heb­benden worden bijge­praat over de stand van zaken van het park. Daar­naast is er ruim­schoots gele­gen­heid om folders uit te wisselen en te netwerken om geza­men­lijk voor te bereiden op het toeris­ten­sei­zoen van 2018.

Lutz Jacobi, bestuurslid van Samen­wer­kings­ver­band Nati­o­nale Parken, infor­meert de aanwe­zigen over de lande­lijke ontwik­ke­lingen omtrent alle Nati­o­nale Parken in Neder­land. Onder de naam "Nati­o­nale Parken nieuwe stijl" ontwik­kelt het minis­terie van Econo­misch Zaken nieuwe stan­daarden waaraan een Nati­o­naal Park moet voldoen om haar status te behouden. Wat bete­kent dit voor de Alde Feanen en hoe kunnen we daar als Nati­o­naal Park en onder­nemer op inspelen?

Ook wordt de vernieuwde website van het park gelan­ceerd. Naast infor­matie over de natuur, het land­schap en de orga­ni­satie toont de website een actuele evene­men­ten­ka­lender en een gede­tail­leerde overzichtskaart.

De provincie Fryslân vertelt over het monu­ment en de expo­sitie omtrent de Lancaster, het vlieg­tuig dat in de Tweede Wereld­oorlog neer­stortte in het park. Op 15 april wordt het monu­ment onthuld en de expo­sitie geopend.

Folder­markt

De avond wordt afge­sloten met een folder­markt. Het moment voor onder­ne­mers om te netwerken, folders uit te wisselen en elkaar bij te praten over hun acti­vi­teiten. Zo kunnen eige­naren en mede­wer­kers van B&B’s, campings, hotels, restau­rants en bijvoor­beeld boot­ver­huur­ders hun gasten tijdens het toeris­ten­sei­zoen van 2018 opti­maal informeren.

Aanmelden

Toeris­ti­sche onder­ne­mers en belang­heb­benden die het seizoen goed willen beginnen, zijn van harte welkom. De avond begint om 19:00 uur en deel­name is gratis. Aanmelden kan bij Lisette Gras­meijer via dealdefeanen@gmail.com.


Programma

19:00 uur - Inloop met koffie/thee en moge­lijk­heid om folders klaar te leggen
19:30 uur - Opening en korte presen­tatie Nati­o­naal Park De Alde Feanen
19:50 uur - Presen­tatie Lancaster, door Provincie Fryslân
20:10 uur - Lande­lijke ontwik­ke­lingen Nati­o­nale Parken, door Lutz Jacobi
20:30 uur - Lance­ring nieuwe website Nati­o­naal Park De Alde Feanen
20:45 uur - Start folder­markt en netwerken
22:00 uur - Afsluiting


Herberg Oer 't Hout
Raad­huisweg 18
9001 AG Grou

Datum: maandag 9 april 2018
Tijd: 19:00 - 22:00 uur

Kosten: deel­name is gratis

Foto: © Marcel van Kammen