LAUWERSLAND ONLINE - NATIONAAL PARK DE ALDE FEANEN KLAAR VOOR TOERISTISCH SEIZOEN 2018

Nati­o­naal Park De Alde Feanen klaar voor toeris­tisch seizoen 2018

Onder­ne­mers uit Nati­o­naal Park De Alde Feanen kwamen maan­dag­avond bijeen in Herberg Oer ’t Hout in Grou om folder­ma­te­riaal met elkaar uit te wisselen. Voor deze start van het toeris­tisch seizoen waren enkele spre­kers uitge­no­digd om te vertellen over de huidige stand van zaken in Nati­o­naal Park De Alde Feanen en de visie op de Nati­o­nale Parken in Neder­land in het algemeen.

John Haitsma, secre­taris van het over­leg­or­gaan Nati­o­naal Park De Alde Feanen, vertelde de aanwe­zigen over gebied­s­pro­motie, gast­heer­schap en hoe samen­wer­king kan helpen om het Nati­o­naal Park naar een hoger niveau te tillen. Momen­teel zijn er 32 gast­heren en -vrouwen die door de IVN zijn opge­leid om gasten te infor­meren over natuur en cultuur binnen het Nati­o­naal Park. Fête de la Nature, het natuur­fes­tival dat in het weekend van 25 tot en met 27 mei gehouden wordt en wordt geopend door Prinses Irene, werd genoemd als voor­beeld van hoe een goede samen­wer­king kan helpen het Nati­o­naal Park in de kijker te spelen.

De Zwaluw­haven

Namens de Provinsje Fryslân was Klaas Hoekstra aanwezig om te vertellen over de berging van de Lancaster, de onthul­ling van De Zwaluw­haven en de sane­ring van de voor­ma­lige vuil­stort De Ald Dwinger. Hier stortte in 1942 een Lancaster neer. Afge­lopen jaar is een deel van dit vlieg­tuig geborgen en gezocht naar het lichaam van een inzit­tende. Op 15 april aanstaande wordt op de plek waar het vlieg­tuig neer­ge­stort is, tijdens een besloten bijeen­komst, het monu­ment De Zwaluw­haven onthuld in een bijeen­komst met nabe­staanden van de slachtoffers.

De Zwaluw­haven is een 32 meter lange muur met daarin 251 gaten, waarvan 12 worden gevuld met onder andere een bood­schap van de nabe­staanden. Deze cijfers staan symbool voor de grootte van het vlieg­tuig (32 meter), het aantal vlieg­tuigen dat in die desbe­tref­fende nacht opsteeg vanuit Enge­land (251) en het aantal vlieg­tuigen dat niet terug­keerde (12). Tege­lij­ker­tijd met de onthul­ling van De Zwaluw­haven wordt ook een expo­sitie over de Lancaster geopend in het Bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park De Alde Feanen in Earne­wâld. Deze inter­ac­tieve tentoon­stel­ling is vanaf 16 april voor iedereen toegankelijk.


LAUWERSLAND ONLINE - NATIONAAL PARK DE ALDE FEANEN KLAAR VOOR TOERISTISCH SEIZOEN 2018


Lande­lijke visie Nati­o­nale Parken

Lutz Jacobi kwam in haar functie als bestuurslid van het Samen­wer­kings­ver­band Nati­o­nale Parken naar Grou om de bezoe­kers toe te lichten over de lande­lijke visie van de Nati­o­nale Parken. Ook zij pleitte voor samen­wer­king op verschil­lende fronten, zowel voor onder­ne­mers onder­ling als de Nati­o­nale Parken tezamen. Volgens Jacobi liggen er voor onder­ne­mers in de Nati­o­nale Parken nog veel kansen op cultuur­his­to­risch gebied en op het gebied van streekproducten.

Folder­markt

Ruim zestig onder­ne­mers en andere betrok­kenen uit het gebied kwamen naar de folder­markt. "We zijn blij met deze opkomst.", vertelt Lisette Gras­meijer. "Het is goed dat we op deze manier alle betrok­kenen kunnen bijpraten over de stand van zaken omtrent het Nati­o­naal Park."

Nieuwe website

Voordat de onder­ne­mers huis­waarts keerden, werd de nieuwe website van Nati­o­naal Park De Alde Feanen gepre­sen­teerd. Deze website, www.np-aldefeanen.nl, is zodanig inge­richt dat gasten een zo duide­lijke moge­lijke weer­gave krijgen van de (recre­a­tieve) moge­lijk­heden in het Nati­o­naal Park. Later deze week gaat de nieuwe website online.

Foto's: © Marcel van Kammen