Lauwersland Online - NCG stelt bijna een miljoen euro beschikbaar voor leefbaarheid in De Marne

NCG stelt bijna een miljoen euro beschik­baar voor leef­baar­heid in De Marne

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) Hans Alders stelt € 994.000 beschik­baar voor het project "Werken aan de Dorpen" in de gemeente De Marne.

Om de leef­baar­heid en vita­li­teit te verbe­teren, is er door de éénentwintig dorpen in De Marne gekeken waar de woon- en leef­om­ge­ving extra kwali­teit kan gebruiken. De dorpen hebben concrete plannen opge­steld en zijn daarbij onder­steund door de gemeente met inzet van kennis op het gebied van civiele tech­niek, groen, land­schap­pe­lijke inpas­sing, verkeers­vei­lig­heid, leef­baar­heid en vitaliteit.

Kans­rijk Groningen

Uit alle inge­diende plannen zijn drie­ën­dertig projecten gekozen en door de gemeente inge­diend bij de NCG voor een subsidie-aanvraag. Het bedrag van € 994.000 van de NCG komt uit het leef­baar­heids­pro­gramma Kans­rijk Groningen.

Aan de slag

De gemeen­te­raad van De Marne heeft eerder al middelen beschik­baar gesteld en de concrete plannen zijn de basis waarop nu een subsi­die­be­schik­king komt van de NCG. De projecten kunnen echt aan de slag nu de plannen bij de NCG posi­tief zijn ontvangen.

De projecten moeten binnen twee jaar zijn afgerond.