LAUWERSLAND ONLINE - NIBUD - MINSTENS 40 PROCENT VAN DE NEDERLANDSERS WORSTELT MET DE FINANCIELE ADMINISTRATIE

Nibud: minstens 40 procent van de Neder­lan­ders worstelt met de finan­ciële administratie

De ene reke­ning komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omge­ving en de volgende wordt auto­ma­tisch afge­schreven. Minstens 40 procent van de Neder­lan­ders heeft moeite om het over­zicht over hun finan­ciële admi­ni­stratie te bewaren. Zij hebben vaker beta­lings­ach­ter­standen en staan vaker rood dan mensen die hun admi­ni­stratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het rapport Finan­ciële admi­ni­stratie 2018 van het Nati­o­naal Insti­tuut voor Budget­voor­lich­ting (Nibud).

Het Nibud onder­scheidt twee risi­co­groepen: de 18 tot 35-jarigen (34 procent van de Neder­lan­ders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digi­taal vaar­digen (minstens 1 op de 5 volwas­senen). Het Nibud roept consu­menten op een systeem in hun huis­hou­de­lijke admi­ni­stratie aan te brengen en biedt daar­voor de gratis e-mail­coa­ching "Bewaar" aan. In het rapport geeft het Nibud ook adviezen aan bedrijven en orga­ni­sa­ties over de manier waarop zij consu­menten kunnen ondersteunen.

44 procent vergeet abon­ne­menten vanwege auto­ma­ti­sche incasso’s

Door het gebruik van auto­ma­ti­sche incasso’s vergeet 44 procent van de Neder­lan­ders dat ze lopende abon­ne­menten hebben. Drie op de tien Neder­lan­ders kunnen reke­ningen niet betalen omdat andere beta­lingen via auto­ma­ti­sche incasso’s het budget al hebben verbruikt.

Consu­menten worden minder herin­nerd aan het hebben van abon­ne­menten en bijbe­ho­rende reke­ningen omdat veel berichten niet meer letter­lijk door de brie­venbus op de deurmat vallen. Drie op de tien krijgt bijna alle reke­ningen per e-mail of online in de mijn-omgeving.

Consu­menten geven aan belang­rijke docu­menten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15 procent). En 54 procent geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omge­ving te gaan. Consu­menten met een geor­dende admi­ni­stratie hebben minder vaak beta­lings­ach­ter­standen, zien minder vaak een reke­ning over het hoofd en hebben minder abon­ne­menten waarvan zij zich niet (meer) bewust zijn.

Belang­rijkste feiten op een rij

• 40 procent worstelt met de finan­ciële administratie
• 31 procent krijgt alle reke­ningen digitaal
• 11 procent krijgt alle reke­ningen op papier
• 44 procent vergeet lopende abon­ne­menten door auto­ma­ti­sche incasso’s
• 18 procent heeft moeite met digi­ta­li­se­ring van het berichtenverkeer
• 26 procent ziet wel eens mail­tjes over het hoofd
• 14 procent ziet brie­ven­post wel eens over het hoofd
• 77 procent bewaart belang­rijke docu­menten op verschil­lende plekken, zowel op papier, in de mailbox of in een map op de computer

Leer 35-minners admi­ni­stra­tieve vaar­dig­heden aan

Het Nibud ziet dat het 35-minners, meer dan anderen, ontbreekt aan admi­ni­stra­tieve vaar­dig­heden. Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geor­dende manier over­zicht kunnen houden over hun finan­ciële admi­ni­stratie. Ook zien zij vaker belang­rijke docu­menten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abon­ne­menten er nog lopen.

Van de 35-minners lukt het de helft (49 procent) om de admi­ni­stratie bij te houden, van de 35-plus­sers lukt 63 procent dat. Het Nibud vindt bij de finan­ciële opvoe­ding horen dat ouders hun kinderen leren hoe zij hun admi­ni­stratie kunnen ordenen en bijhouden. Ook zou het Nibud graag zien dat scholen er meer aandacht aan kunnen besteden.

Onder­steun de niet-digi­taal vaardigen

18 procent van de deel­ne­mers aan het onder­zoek geeft aan het inge­wik­keld te vinden dat steeds meer berich­ten­ver­keer digi­taal, per mail en/of via mijn-omge­vingen verloopt. Het Nibud schat in dat het werke­lijke aantal Neder­lan­ders dat moeite heeft met de digi­ta­li­se­ring hoger ligt, omdat laag­ge­let­terden en 65-plus­sers niet aan dit onder­zoek hebben deel­ge­nomen. Daarom denkt het Nibud dat minstens 1 op de 5 Neder­lan­ders moeite heeft met de digi­ta­li­se­ring van de admi­ni­stratie. Deze groep betaalt bedui­dend vaker reke­ningen te laat, heeft vaker een romme­lige admi­ni­stratie en komt minder op mijn-omge­vingen zoals die van de zorg­ver­ze­ke­raar of zoals mijnoverheid.nl.

Uit het rapport blijkt dat minstens 16 procent van de 18- tot 35-jarigen moeite heeft met digi­ta­li­se­ring van het berich­ten­ver­keer. Van de 50- tot 65-jarigen is dat 22 procent.

Het Nibud pleit ervoor meer reke­ning te houden met deze doel­groep. Zo zouden bedrijven en orga­ni­sa­ties belang­rijke infor­matie ook altijd koste­loos per brie­ven­post moeten versturen, als consu­menten daarom vragen. En dit zou zo eenvoudig moge­lijk te regelen moeten zijn; een tele­foontje zou moeten volstaan.

Nibud: zorg voor remin­ders bij door­lo­pende abon­ne­menten en incasso’s

Het Nibud vindt dat consu­menten in de eerste plaats zelf verant­woor­de­lijk zijn voor een geor­dende admi­ni­stratie, maar ziet daar­naast dat bedrijven hen daarbij kunnen helpen. Nu bedrijven en orga­ni­sa­ties steeds meer dien­sten in abon­ne­ments­vorm aanbieden, zouden zij consu­menten ook op de hoogte kunnen houden van bijvoor­beeld het moment van afschrij­ving, het moment van verlen­ging en de moge­lijk­heden voor beëin­di­ging. Ook zou het Nibud graag zien dat orga­ni­sa­ties stan­daard een e-mail­be­richt sturen op het moment dat er nieuwe berichten klaar­staan in de mijn-omge­ving. Nu moeten consu­menten meestal zelf deze moge­lijk­heid activeren.

Gratis e-mail­coa­ching finan­ciële admi­ni­stratie op orde krijgen en houden

Het Nibud maakt zich zorgen om het grote aantal Neder­lan­ders dat het niet lukt de finan­ciële admi­ni­stratie op orde te krijgen en te houden. Daarom heeft het insti­tuut de e-mail­coa­ching "Bewaar" ontwik­keld. Dit gratis programma helpt mensen bij het maken van een handig systeem voor hun finan­ciële admi­ni­stratie, zowel on- als offline.

Na het volgen van de coaching weten zij hoe zij over­zicht over hun admi­ni­stratie kunnen bewaren en kunnen ze bijvoor­beeld belang­rijke docu­menten makke­lijk terugvinden.

Voor een goede finan­ciële admi­ni­stratie moet men volgens het Nibud het volgende doen:

1. Belang­rijke docu­menten op een geor­dende manier bewaren
2. De mijn-omge­ving bekijken zodra er een melding is
3. Dage­lijks e-mail en brie­ven­post bekijken
4. Weke­lijks de admi­ni­stratie bijwerken en reke­ningen betalen
5. Indien er een partner is, maan­de­lijks de finan­ciële admi­ni­stratie samen bespreken

4 tips voor een geor­dende administratie

• Maak een apart e-mail­adres aan voor de administratie
• Zorg dat je een goed over­zicht hebt van waar je wat bewaart, de nieuwe Nibud bewaar­wijzer helpt daarbij
• Stel in de mijn-omge­ving in dat je een melding per mail krijgt als er een bericht is
• Hulp nodig: meld je aan voor de gratis e-mail­coa­ching "Bewaar" van het Nibud

Achter­gronden bij het onderzoek

Het onder­zoek Finan­ciële admi­ni­stratie 2018 is uitge­voerd met een digi­tale vragen­lijst. De respon­denten zijn geworven via het panel van Research Now SSI.

In totaal hebben 1156 Neder­lan­ders tussen de 18 en 65 jaar aan het onder­zoek deel­ge­nomen. De netto steek­proef is repre­sen­ta­tief voor alle Neder­lan­ders in deze leef­tijds­groep wat betreft leef­tijd, geslacht en regio. De veld­werk­pe­riode liep van 29 september tot en met 2 oktober 2017. Daar­naast hebben 324 vrij­wil­li­gers die werk­zaam zijn in de thuis­ad­mi­ni­stratie, een vragen­lijst inge­vuld. Deze vrij­wil­li­gers hebben de vragen­lijst inge­vuld tussen 9 en 23 oktober 2017.

© Nibud