LAUWERSLAND ONLINE - NIEUW SEIZOEN LANDGOED VERHILDERSUM IN LEENS VAN START

Nieuw seizoen Land­goed Verhil­dersum in Leens van start

Op vrijdag 30 maart gaat het nieuwe seizoen op Land­goed Verhil­dersum in Leens van start. Iedereen is dan weer van harte welkom van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 uur. 

Aan tafel bij…

In de Muse­um­boer­derij wordt dit jaar aandacht besteed aan de (tafel)gewoontes in de 19e eeuw. Schuif letter­lijk aan tafel bij de borg­be­wo­ners, het boeren­gezin en het arbei­ders­gezin en ervaar de verschillen. Ontdek wat boer Borgman ontdekte in Amerika en waarom dit zo belang­rijk was voor Groningen en Neder­land. Ook aan de ontdek­kingen van boer Rein­ders wordt de nodige aandacht besteed. Zonder deze vernieu­wende boeren zou Groningen niet zo’n welvaart hebben gekend. Welvaart die ook tot uiting komt in prach­tige trouw­ja­ponnen en doop­jurken uit de 19e eeuw. Een aantal topstukken zijn op verschil­lende plekken te bewonderen.

Het hele seizoen worden allerlei acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd voor jong en oud, zoals het Textiel­weekend, Wonen en Leven met textiel op 12 en 13 mei en de Histo­ri­sche Dagen op 11 en 12 augustus.

Paas­ei­eren zoeken

De eerste extra acti­vi­teit is op maandag 2 april. Dan mogen kinderen tot 12 jaar samen met de grote en kleine paas­haas paasei­tjes komen zoeken in de tuinen en singels rond de Borg. De grote en kleine paas­haas zijn al in de buurt gezien, dus net als voor­gaande jaren zal er veel te zoeken en te vinden zijn. De vinders van het grote gouden en zilveren ei krijgen uiter­aard een prijs.

Kleu­ren­drift, Het land van De Ploeg

Op zaterdag 14 april begint de expo­sitie Kleu­ren­drift, Het land van De Ploeg. Het is dit jaar 100 jaar geleden dat Kunst­kring De Ploeg opge­richt werd. Een mijl­paal om bij stil te staan, want De Ploeg heeft een heel eigen stijl voort­ge­bracht, van verre herken­baar. Hun doel­stel­ling om het kunst­leven te stimu­leren, kunste­naars nader tot elkaar brengen en voor­waarden scheppen om te werken, gelden nog steeds. Ontdek en beleef aan de hand van ruim 30 kleur­rijke werken van ploeg­schil­ders van het eerste uur het Groninger land. Met onder andere nog niet eerder geëx­po­seerde werken. Schil­de­rijen van land­schappen en land­leven geven een prachtig en kleur­rijk beeld. Kleu­ren­drift op het Hogeland.

"Het Groningse land­schap riep om geschil­derd te worden. In de winde­rige noor­de­lijke sfeer met z’n sterke kleuren en grote ritmen vonden we een bron van inspi­ratie voor een nieuwe vorm van kunst; de stem­mings­po­ëzie van de Haagse school had afge­daan.", aldus Johan Dijkstra.

Vooral de Groningse natuur leek geschikt voor de nieuwe stijl van die dagen: visuele indrukken omgezet in primaire kleuren en vormen. Een ontdek­kings­tocht in kleur­mo­ge­lijk­heden, bezeten door kleur, waarmee stijl begint. Het was een groep vrij­bui­ters zonder programma of leus. Vrij­heid van geest, elkaar volkomen vrij laten. De Ploeg ging altijd tegen de draad in. In die tijd sprak men smalend van Ploeg­kleuren. Onder­tussen werd tech­nisch druk geëx­pe­ri­men­teerd, vooral hand­werk had de belang­stel­ling. Er was een drang naar buiten, naar de natuur. Dat bleef de onder­stroom in de Groninger kunst. De noor­der­ling is geen urba­nist, hij is een geboren natuur­mens. "Als de zon schijnt krijg ik altijd de kriebel, dan moet ik er uit om te werken.", zei Jan Altink eens. Met de ezel stevig in de klei geplant, maakten ze hun schil­de­rijen het liefst "en plein air", een lied van de seizoenen, lyri­sche ontla­dingen. Groningen het land, een grote ruimte gevuld met licht en wind. Weidse verge­zichten en prach­tige wolken­luchten, wierden en maren, grote boer­de­rijen en dan die kleuren. Het Groninger land is niet grauw en leeg, maar vol kleur en bewe­ging. Let maar eens op: als u deze expo­sitie gezien hebt, kijkt u opeens heel anders naar het land­schap en ziet u veel meer.

Textiel­weekend, Wonen en Leven met textiel

Op 12 en 13 mei wordt het Textiel­weekend, Wonen en Leven met textiel gehouden. Hier kunnen lief­heb­bers van hand­werken, textiele vorm­ge­ving en inte­rieur hun hart ophalen. Met onder andere demon­stra­ties, work­shops, verkoop en speciale rondleidingen.

Orgeldag Noord-Neder­land

Maar het is op zaterdag 12 mei ook Orgeldag Noord-Neder­land. Niet alleen het orgel in de Borg Verhil­dersum wordt die dag bespeeld, maar ook heel veel andere orgels in de provincie.

Dag van het Kasteel

Een week later, op maandag 21 mei, is het de Dag van het Kasteel. Dan worden verborgen verhalen verteld in en rond de Borg Verhil­dersum. Wie weet wie u die dag tegen­komt? En welke bijzon­dere verhalen er verteld worden…

Bent u nieuws­gierig geworden? Kom dan binnen­kort eens langs en ontdek en beleef hoeveel moois er op het Groninger plat­te­land te zien is, hoe kleur­rijk het land­schap is. Het hele jaar­pro­gramma vindt u op www.verhildersum.nl !


Land­goed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 – 571 430

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !


Over Land­goed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.