2018 Lauwersland Online - Nieuwe gemeente Het Hogeland vestigt zich in vier gemeentehuizen

Nieuwe gemeente Het Hoge­land vestigt zich in vier gemeentehuizen

De nieuwe gemeente Het Hoge­land wordt gehuis­vest in de vier bestaande gemeen­te­huizen in Uithuizen, Leens, Bedum en Winsum. De publieks­ba­lies waar inwo­ners paspoorten, rijbe­wijzen en andere docu­menten kunnen aanvragen blijven open.

De werk­groep Huis­ves­ting heeft het afge­lopen jaar de gemeen­te­huizen van Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond onder­zocht. Er is gekeken naar de staat van de gebouwen, de beschik­bare ruimte en wat de nieuwe orga­ni­satie nodig heeft om klant- en servi­ce­ge­richt, toegan­ke­lijk, flexibel, snel en effi­ciënt te kunnen werken. Uit dit onder­zoek blijkt dat de huidige gemeen­te­huizen rela­tief eenvoudig aange­past kunnen worden om de nieuwe orga­ni­satie te huisvesten.

Waar verga­dert de gemeenteraad?

De nieuwe gemeen­te­raad wordt gehuis­vest in het gemeen­te­huis in Uithuizen. Deze keuze sluit aan bij de inbreng van een afvaar­di­ging van de vier gemeen­te­raden. Na grondig onder­zoek van de vier raad­zalen blijkt die van Eems­mond het meest geschikt voor huis­ves­ting van de nieuwe gemeen­te­raad. Er zijn geen grote bouw­kun­dige ingrepen nodig. De raad­zaal in Uithuizen kan zonder grote inves­te­ringen plek bieden aan 29 raads­leden, het college, de grif­fier en publiek.

Bestuurs­cen­trum Winsum

Het college van burge­meester en wethou­ders van de nieuwe gemeente Het Hoge­land wordt gehuis­vest in het gemeen­te­huis van Winsum. Dit gemeen­te­huis is vanwege de uitstra­ling, centrale ligging en ruimte het meest geschikt voor huis­ves­ting van het bestuurscentrum.

De ambte­lijke organisatie

De ambte­lijke orga­ni­satie wordt over de vier gemeen­te­huizen verspreid. De invul­ling is afhan­ke­lijk van hoe de nieuwe orga­ni­satie eruit gaat zien. Dat wordt de komende maanden verder uitge­werkt. Het defi­ni­tieve huis­ves­tings­plan wordt medio 2018 verwacht. De verschil­lende gemeen­te­werven en de onder­ko­mens van Werk­plein Ability blijven voor­lopig gehandhaafd.

De huis­ves­tings­visie wordt op 8 maart aanstaande in de verga­de­ring van de raads­klank­bord­groep, een afvaar­di­ging van alle partijen die in de vier raden verte­gen­woor­digd zijn, gepre­sen­teerd en toegelicht.