2018 Lauwersland Online - Nieuwe gemeentesecretaris voor Het Hogeland

Nieuwe gemeen­te­se­cre­taris voor Het Hogeland

Paul van Vilsteren (54) is op dinsdag 20 februari benoemd tot beoogd Gemeen­te­se­cre­taris / Alge­meen Direc­teur voor de gemeente Het Hoge­land. Hij start met ingang van 15 maart 2018. 

De afge­lopen drie jaar was Paul van Vilsteren direc­teur van de dienst Publieks­zaken van de gemeente Almere. Daar­voor werkte hij bij de Politie Limburg-Noord en de Open Univer­si­teit in Heerlen. Nu zet hij de stap rich­ting de toekom­stige gemeente Het Hogeland.

Paul van Vilsteren: "Het Hoge­land is een prachtig gebied en de gemeente in wording heeft een duide­lijk doel voor ogen. Dat doel is verwoord in de visie Ruimte! en doet recht aan de wensen van inwo­ners, mede­wer­kers, bedrijven en (maat­schap­pe­lijke) orga­ni­sa­ties. Ik voel me vereerd dat ik als gemeen­te­se­cre­taris mag meebouwen aan de ontwik­ke­ling van de orga­ni­satie in die richting!"

De beoogd secre­taris is geworven door een selec­tie­com­missie bestaande uit de vier burge­mees­ters van de BMWE-gemeenten en twee leden van de Bijzon­dere Onder­ne­mings­raad, onder­steund door wervings- en selec­tie­bu­reau Castanho.

Burge­meester Marijke van Beek (gemeente Eems­mond): "Ik ben bijzonder blij met de benoe­ming van de heer van Vilsteren. Wij zien in hem een ener­gieke, capa­bele en verbin­dende persoon­lijk­heid en vertrouwen op een pret­tige samen­wer­king op weg naar de nieuwe gemeente Het Hogeland."