LAUWERSLAND ONLINE - ONDERNEMERS IN NOORDOOST FRIESLAND KLAAR VOOR TOERISTISCH SEIZOEN

Onder­ne­mers in Noord­oost Fries­land klaar voor toeris­tisch seizoen

Ruim 140 toeris­ti­sche onder­ne­mers uit Noord­oost Fries­land zijn maan­dag­avond klaar­ge­stoomd voor het komend toeris­tisch seizoen. In de Kruisweg in Damwâld kregen de onder­ne­mers infor­matie over hoe zij dit jaar kunnen profi­teren van regi­o­nale en provin­ciale marke­ting­ac­ti­vi­teiten. Tijdens de avond was er voor de onder­ne­mers ruim de tijd om te netwerken.

De jaar­lijkse folder­markt werd geor­ga­ni­seerd door Stich­ting Regio­mar­ke­ting en Toerisme (RMT). Sinds 2014 verte­gen­woor­digen zij ruim 400 toeris­ti­sche onder­ne­mers in Noord­oost Fries­land. Coör­di­nator van de stich­ting Lisette Gras­meijer gaf het publiek een update van alle marke­ting­werk­zaam­heden. "In 2018 zet de stich­ting in op de promotie van de regio rondom Leeu­warden – Fries­land 2018. Alle toeristen die naar Fries­land komen moeten ook onze regio meenemen."

Naast de online marke­ting en het orga­ni­seren van pers­reizen werkt de stich­ting ook samen met de provin­ciale marke­ting­or­ga­ni­satie Merk Fryslân. "Er komt in juni een Helden van Fries­land-campagne omtrent Redbad en Boni­fa­tius. Onder­ne­mers kunnen hier op inspelen met hun bedrijf door het maken van arran­ge­menten.", aldus Gras­meijer. Verza­mel­plaats voor al deze toeris­ti­sche acti­vi­teiten in de regio is www.eropuitinfriesland.nl.

Bouke Kors en Signe Oort­g­ijsen van Merk Fryslân vulden Gras­meijer aan met uitleg over de speer­punten van de provin­ciale marke­ting­or­ga­ni­satie. Het plat­form www.friesland.nl is sinds 2017 online en wordt steeds verder uitge­breid. Dit seizoen komt de orga­ni­satie bijvoor­beeld met een speciale route-app. "Een verza­mel­plaats voor alle fiets-, wandel-, ruiter- en vaar­routes in Fries­land.", aldus Kors.

Na het infor­ma­tieve gedeelte was het tijd voor de folder­markt. Tijdens deze vijfde editie ruilden onder­ne­mers hun folders fana­tiek. Zo verza­melden zij samen genoeg infor­matie om iedere toerist de weg te wijzen in de regio. Daar­naast gingen alle aanwe­zigen naar huis met een stapel maga­zines – uitge­geven door stich­ting RMT – in de Neder­landse, Duitse en Engelse taal. Ook de nieuwe fiets­rou­te­kaarten vonden gretig aftrek.

Foto: © Marcel van Kammen