woensdag 7 november 2018

Project Maren­land onder­steunt jongeren op weg naar werk

Op donderdag 8 november trapt het Project Maren­land offi­cieel af. Dit pilot­pro­ject is opgezet om jongeren met een vermin­derd arbeids­ver­mogen te acti­veren en inten­sieve bege­lei­ding te bieden. Bijvoor­beeld bij het ontwik­kelen van sociale vaar­dig­heden en de opbouw van een onder­steu­nend netwerk. Uitgangs­punt is het opdoen van posi­tieve erva­ringen om te starten met een oplei­ding of werk. Project Maren­land is een co-creatie tussen Werk­plein Ability en Maren­land Recre­atie in Winsum. De eerste groep bestaat uit circa 13 deelnemers.

Doel

Een aantal jongeren met een vermin­derd arbeids­ver­mogen (met name vanuit het Prak­tijk­on­der­wijs en het Voort­gezet Speciaal Onder­wijs) mist op dit moment de aanslui­ting vanuit school naar werk. Er is vaak onvol­doende bege­lei­ding, geen door­stroom vanuit stage­plekken of er spelen allerlei persoon­lijke problemen. De stap naar de arbeids­markt is hier­door groot. Met Project Maren­land worden deze jongeren voor­be­reid, gesti­mu­leerd en geac­ti­veerd om deel te nemen aan de maat­schappij om zo een stapje verder te komen.

Het is de bedoe­ling dat de jongere na afloop van het traject zijn/haar leven voldoende op orde heeft, geen belem­me­ringen meer onder­vindt om te werken, voldoende compe­ten­ties heeft ontwik­keld en posi­tieve erva­ringen heeft opge­daan om te starten met een oplei­ding, (vervolg)traject of kan instromen in een (afspraak)baan.

Het traject

De acti­vi­teiten zullen twee keer per week groten­deels plaats­vinden op Camping Maren­land in Winsum. Er zal veel afwis­se­ling zijn tussen trai­ningen, work­shops, het opdoen van werk­er­va­ring en… beweeg­ac­ti­vi­teiten. Regel­ma­tige bewe­ging houdt het lichaam name­lijk in balans en verbe­tert het coör­di­na­tie­ver­mogen, leer­ver­mogen en geheugen.

Project Maren­land bestaat uit drie fases: de oriën­ta­tie­fase (binden, relatie opbouwen, levens­doelen), de acti­ve­rings­fase (kennis­maken met werk of scho­ling), de besten­di­gings­fase (evalu­atie en vervolg) en duurt 26 weken.