LAUWERSLAND ONLINE - Provinciale Staten van Groningen organiseren op voorstel van GroenLinks een expertmeeting over insectensterfte

Provin­ciale Staten van Groningen orga­ni­seren op voor­stel van Groen­Links een expert­mee­ting over insectensterfte

Velen in Neder­land maken zich zorgen over de insec­ten­stand. Sinds de jaren tachtig is ruim 70% van de insecten verdwenen. Om duide­lijk te krijgen wat de oorzaken van dit verschijnsel zijn en wat er aan gedaan kan worden, orga­ni­seren Provin­ciale Staten op initi­a­tief van Groen­Links een expert­mee­ting. De meeting wordt voor­be­reid door Harrie Miedema (Groen­Links), Kirsten de Wrede (PvdD), René van der Goot (PvdA) en Mada Miesen (VVD).

Het verdwijnen van de insecten is niet alleen slecht voor de dieren zelf, maar ook voor de natuur en de land­bouw. Insecten vervullen een belang­rijke rol in ons ecosys­teem door te zorgen voor bevruch­ting van planten, bomen en gewassen. Daar­naast vormen ze een belang­rijke bron van voedsel voor vele soorten dieren.

De expert­mee­ting maakt het moge­lijk antwoorden te krijgen op vragen als: hoe gaat het met de insec­ten­stand in Groningen, wat kan er gedaan worden om de achter­uit­gang van insecten te stoppen en wat kan speci­fiek de provincie hier tegen doen? Door alle kennis tijdens zo'n meeting te verza­melen leg je een basis voor provin­ciaal beleid.

Groen­Links Statenlid Harrie Miedema: "De expert­mee­ting is een eerste stap op weg naar een aanpak van de insec­ten­sterfte. Wat Groen­Links betreft moet de oplos­sing voor een deel in de land­bouw gezocht worden: we moeten op korte termijn naar natuur­in­clu­sieve land­bouw toe. Dat is land­bouw waarbij reke­ning gehouden wordt met de natuur. Dat idee leeft, zo bleek uit onder­zoek van het dagblad Trouw, ook bij veel boeren. Dat is hoopgevend."

© Groen­Links provincie Groningen