Rhythmgirls Dokkum oppermachtig op FK twirl in Drachten

maandag 5 november 2018

Rhythm­girls Dokkum opper­machtig op FK twirl in Drachten

Afge­lopen zaterdag namen de Rhythm­girls uit Dokkum deel aan de Friese Kampi­oen­schappen twirl in Sport­cen­trum Drachten.

Naast de beoor­de­lingen van de jury­leden, was er op deze dag nog een andere prijs te winnen. In elke leef­tijds­ca­te­gorie werd er een Pompe­blêdsje uitge­reikt door Greta van Hes van de OMF. Zij is niet echt bekend met de twirl­sport maar keek naar de optre­dens met een persoon­lijke kijk. Wat boeide, zag er goed uit en wie zorgde ervoor dat ze geboeid bleef? Span­nend dus voor de deel­ne­mers want het zou zo maar iemand kunnen zijn die door de jury bijvoor­beeld niet eens in de top drie was geplaatst.

De Rhythm­girls uit Dokkum hebben al een fantas­tisch seizoen gedraaid en bewezen dat op dit FK weer. Bij het onder­deel solo 1 baton werden in de diverse leef­tijds­ca­te­go­rieën en klassen Fries Kampioen: Wietske Beets, Alina Sipma, Durkje Cuperus en Anita de Vries. Een tweede plaats was er voor Carenza van der Meulen, Iris Hoekstra en Froukje Cuperus. Derde werd Manuela Ooster­kamp. Het onder­deel solo 2 baton leverde 2 Friese Kampi­oenen op, te weten: Wietske Beets en Durkje Cuperus. Iris Hoekstra en Alina Sipma werden Fries Kampioen duot­wirl.

Bij de solo dancetwirl was er een eerste plaats voor Samantha de Vries, Alina Sipma en Froukje Cuperus en werden hier­voor gehul­digd als Fries Kampioen. Lieke Westera en Iris Hoekstra werden beide tweede. Het C ensemble en het B-team werden ook Fries Kampioen. Tot slot werd Anita de Vries uitge­roepen tot winnares van het Pompe­blêdsje in de seni­or­klasse.

De orga­ni­satie was in handen van de OMF Fryslan in samen­wer­king met de NBTA.

Voor een aantal Rhythm­girls gaat het wedstrijd­sei­zoen nog even door omdat zij zich hebben geplaatst voor de voor­rondes van het NK. Deze worden gehouden in het weekend van 24 en 25 november in Hoofd­dorp. Zeker van deel­name aan het NK van 15 en 16 december in Almere zijn het B-team, het twirl­team en het duo Iris Hoekstra en Alina Sipma.

Foto en tekst: © Jan Beets