Rhythmgirls Dokkum oppermachtig op FK twirl in Drachten

maandag 5 november 2018

Rhythm­girls Dokkum opper­machtig op FK twirl in Drachten

Afge­lopen zaterdag namen de Rhythm­girls uit Dokkum deel aan de Friese Kampi­oen­schappen twirl in Sport­cen­trum Drachten.

Naast de beoor­de­lingen van de jury­leden, was er op deze dag nog een andere prijs te winnen. In elke leef­tijds­ca­te­gorie werd er een Pompe­blêdsje uitge­reikt door Greta van Hes van de OMF. Zij is niet echt bekend met de twirl­sport maar keek naar de optre­dens met een persoon­lijke kijk. Wat boeide, zag er goed uit en wie zorgde ervoor dat ze geboeid bleef? Span­nend dus voor de deel­ne­mers want het zou zo maar iemand kunnen zijn die door de jury bijvoor­beeld niet eens in de top drie was geplaatst.

De Rhythm­girls uit Dokkum hebben al een fantas­tisch seizoen gedraaid en bewezen dat op dit FK weer. Bij het onder­deel solo 1 baton werden in de diverse leef­tijds­ca­te­go­rieën en klassen Fries Kampioen: Wietske Beets, Alina Sipma, Durkje Cuperus en Anita de Vries. Een tweede plaats was er voor Carenza van der Meulen, Iris Hoekstra en Froukje Cuperus. Derde werd Manuela Ooster­kamp. Het onder­deel solo 2 baton leverde 2 Friese Kampi­oenen op, te weten: Wietske Beets en Durkje Cuperus. Iris Hoekstra en Alina Sipma werden Fries Kampioen duotwirl.

Bij de solo dancetwirl was er een eerste plaats voor Samantha de Vries, Alina Sipma en Froukje Cuperus en werden hier­voor gehul­digd als Fries Kampioen. Lieke Westera en Iris Hoekstra werden beide tweede. Het C ensemble en het B-team werden ook Fries Kampioen. Tot slot werd Anita de Vries uitge­roepen tot winnares van het Pompe­blêdsje in de seniorklasse.

De orga­ni­satie was in handen van de OMF Fryslan in samen­wer­king met de NBTA.

Voor een aantal Rhythm­girls gaat het wedstrijd­sei­zoen nog even door omdat zij zich hebben geplaatst voor de voor­rondes van het NK. Deze worden gehouden in het weekend van 24 en 25 november in Hoofd­dorp. Zeker van deel­name aan het NK van 15 en 16 december in Almere zijn het B-team, het twirl­team en het duo Iris Hoekstra en Alina Sipma.

Foto en tekst: © Jan Beets