2018 Lauwersland Online - Ruim 6.500 gebouwen geïnspecteerd in aardbevingsgebied

Ruim 6.500 gebouwen geïn­spec­teerd in aardbevingsgebied

In 2017 zijn in de kern van het aard­be­vings­ge­bied ruim 5.000 adressen geïn­spec­teerd als onder­deel van het verster­kings­pro­gramma van Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). In totaal staat de teller nu op ruim 6.500 uitge­voerde inspec­ties. Dat staat in de vierde kwar­taal­rap­por­tage van 2017 van NCG

De inspec­ties zijn nodig om te beoor­delen of de gebouwen bestand zijn tegen aard­be­vingen of versterkt moeten worden. Van ruim 3.000 panden is onder­tussen bekend dat verster­king nood­za­ke­lijk is. Op meer­dere plaatsen in het aard­be­vings­ge­bied wordt inmid­dels volop gewerkt aan de verster­king van gebouwen.

Halver­wege vorig jaar heeft NCG de eerste circa 1.500 verster­kings­ad­viezen met bewo­ners gedeeld en besproken. Het gaat om gebouwen in Appin­gedam, Loppersum, ’t Zandt, Over­schild, Lellens, Ten Post en Winne­weer. In een verster­kings­ad­vies staat welke maat­re­gelen nodig zijn om een pand aard­be­vings­be­stendig te maken. NCG is met de bewo­ners in gesprek over de maat­re­gelen om te komen tot een plan van aanpak. Het is uitein­de­lijk altijd de bewoner die beslist over de verster­king van zijn of haar pand.

Huizen aard­be­vings­be­stendig maken

In meer­dere plaatsen is gestart met de verster­king van woningen en gebouwen. Daarbij werkt NCG nauw samen met de bewo­ners, gemeenten en woning­cor­po­ra­ties. Zo is in het vierde kwar­taal van 2017 in Opwierde-Zuid in Appin­gedam begonnen met de verster­king van de eerste dertig vlies­ge­vel­wo­ningen. Daar­naast hebben de bewo­ners van 233 woningen met een bakstenen gevel in Opwierde-Zuid gekozen voor de sloop van hun oude woning voor een nieuw aard­be­vings­be­stendig en duur­zaam huis. De plannen voor deze nieuw­bouw­wo­ningen worden momen­teel samen met de bewo­ners verder uitgewerkt.

300 gebouwen versterkt

Ook in andere gebieden wordt volop versterkt. Zo wordt sinds december vorig jaar gewerkt aan het aard­be­vings­be­stendig maken van tien huur­wo­ningen aan de Scharmer Ae in Woud­bloem. En in Loppersum en ’t Zandt worden al langere tijd op verschil­lende loca­ties woningen versterkt en aard­be­vings­be­stendig nieuw gebouwd. De verster­kings­op­gave heeft een grote impact op de dorpen en haar inwo­ners. Bij de verster­king wordt daarom reke­ning gehouden met wat een dorp of wijk op het gebied van bouw­ac­ti­vi­teiten gelijk­tijdig aan kan zonder de bereik­baar­heid en leef­baar­heid te veel onder druk te zetten. Sinds 2015 zijn ruim 300 gebouwen bouw­kundig versterkt.

In gesprek met marktpartijen

Eind 2017 heeft NCG een markt­con­sul­tatie geor­ga­ni­seerd met als doel om infor­matie te verkrijgen voor het bepalen van de wijze waarop de markt het beste kan worden inge­scha­keld om de verster­kings­op­gave voort­va­rend en op zorg­vul­dige wijze uit te voeren. De uitkom­sten worden nu beoor­deeld op uitvoer­baar­heid. De verwach­ting is dat bepaalde maat­re­gelen kunnen bijdragen aan een versnel­ling van de verster­kings­op­gave. Bijvoor­beeld door het invoeren van een expert­sys­teem ter beoor­de­ling van de seis­mi­sche capa­ci­teit van de woningen en het toepassen van stan­daar­di­satie bij versterkingsmaatregelen.

Foto:  Verster­kings­werk­zaam­heden aan de vlies­ge­vel­wo­ningen in Opwierde-Zuid in Appingedam.


Over de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Mede­wer­kers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen