Lauwersland Online - Ruimere subsidievoorwaarden voor toekomstbestendig maken van woningen in De Marne

Ruimere subsi­die­voor­waarden voor toekomst­be­stendig maken van woningen in De Marne

Door verrui­ming van de subsi­die­voor­waarden komen meer inwo­ners van de gemeente De Marne in aanmer­king voor subsidie voor het toekomst­be­stendig maken van hun woning. 

Sinds 2014 onder­steunt de gemeente haar inwo­ners om hun huizen toekomst­be­stendig te maken in de vorm van subsidie. Vanaf nu zijn de voor­waarden verruimd waar­door nog meer mensen de kans kunnen benutten om hun woning toekomst­be­stendig te maken.

Er zijn een aantal voor­waarden waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmer­king te komen. Het moet gaan om woningen die gebouwd zijn vóór 1 januari 1979 en een WOZ-waarde hebben van maxi­maal € 150.000,-. Deze grens lag eerst op € 120.000,- maar door het optrekken van deze grens wil de gemeente nog meer inwo­ners de kans bieden om gebruik te maken van de subsidie. Het geld voor de subsidie komt uit de Reserve Leef­baar­heid Krimp­ge­bieden en het Inves­te­rings­fonds Stede­lijke Vernieuwing.

Toekomst­be­stendig

In een toekomst­be­stendig huis kun je wonen gedu­rende alle fases van het leven. Dat vraagt soms om een verbou­wing. Misschien heeft een bewoner vroeg of laat wel een slaap­kamer op de begane grond nodig. Een jong gezin kan een extra vertrek juist gebruiken als kinder­kamer of kantoor. Omdat het huis er aantrek­ke­lijker van wordt voor een bredere doel­groep, betaalt de gemeente aan zo’n verbou­wing maxi­maal € 10.000,- (tot 50% van de kosten) mee. Als aanvul­ling op deze subsidie kan je ook nog maxi­maal € 5.000,- (tot 40% van de kosten) subsidie krijgen voor het ener­gie­zuinig maken van de woning.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.gemeentewinkel.demarne.nl of bel met mw. M. Wees­sies van de gemeente De Marne, tele­foon 0595 – 575 500.