Lauwersland Online - Ruimte voor inwoners in Het Hogeland

Ruimte voor inwo­ners in Het Hogeland

Inwo­ners van de toekom­stige gemeente Het Hoge­land hebben behoefte aan een gemeente die open staat voor inwo­ners­ini­ti­a­tieven. Een gemeente die oplos­sings­ge­richt is, durft te expe­ri­menten en los te laten. Een gemeente die niet regis­seert maar exper­tise aanbiedt, faci­li­teert en begeleidt. 

Dit is een aantal conclu­sies uit gesprekken van de BMWE-gemeenten met inwo­ners die zijn samen­gevat in een Visie Inwo­ner­kracht voor Het Hoge­land. Deze is daar­naast geba­seerd op huidige soci­aal­maat­schap­pe­lijke veran­de­ringen, een andere kijk op lokale demo­cratie en de visie van de nieuwe gemeente Het Hoge­land zelf. Inwo­ners en de gemeente Het Hoge­land gaan in de toekomst meer met elkaar samen­werken aan leefbaarheid.

Samen­wer­king met inwo­ners zal een andere rol van de gemeente Het Hoge­land vragen. Uiter­aard blijft de rol als hoeder van het alge­meen belang, open­bare orde en veilig­heid, ruim­te­lijke orde­ning en zorg bestaan. Maar bij het samen­werken met inwo­ners ontstaat een nieuwe gemeen­te­lijke rol: die van partner en faci­li­tator, in plaats van eige­naar en regis­seur. Mede­wer­kers van Het Hoge­land zullen leren met tijd, prio­ri­teit, finan­ciën, beleids­ka­ders en met wette­lijke band­breedte te expe­ri­menten. Uiter­aard kan dit soms span­ningen ople­veren. Er zijn immers niet te negeren kaders en wet- en regel­ge­ving. Ook de relatie tussen college en gemeen­te­raad zal veran­deren. Want ook zij zullen hun rol naar inwo­ners moeten herde­fi­ni­ëren. En tot slot zullen óók inwo­ners moeten wennen aan de andere rol van een gemeente.

De Visie Inwo­ner­kracht staat op 31 januari op de agenda van de Raads­klank­bord­groep. Daarna zal de Visie defi­ni­tief vast­ge­steld worden door de vier colleges en gemeen­te­raden van BMWE. De gemeente schrijft vervol­gens een plan van aanpak waarin de visie op inwo­ner­kracht geza­men­lijk wordt uitge­werkt. Samen met inwo­ners, mede­wer­kers, bestuur­ders en raadsleden.