dinsdag 16 oktober 2018

Samen­komst "Licht op herin­ne­ring" op de begraaf­plaats in Leens

Op vrijdag 2 november orga­ni­seert de begra­fe­nis­ver­e­ni­ging Kerspel Leens van 17:00 tot 19:00 uur de samen­komst "Licht op Herin­ne­ring" op de alge­mene begraaf­plaats in Leens.

In een sfeervol verlichte omge­ving - en onder het genot van een kopje koffie of thee - geeft de begra­fe­nis­ver­e­ni­ging Kerspel Leens u de gele­gen­heid om even stil te staan bij het over­lijden van een dier­bare, een kaars te branden bij hun graf of op een hier­voor inge­richte plaats.

De samen­komst "Licht op Herin­ne­ring" wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met Uitvaart­zorg Boerhaavelaan.

Foto's: © Lauwers­land Online

Alge­mene begraaf­plaats Leens

Achter­valge 2a
9965 TJ Leens

Datum: vrijdag 2 november 2018
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur

Kosten: aan de samen­komst zijn geen kosten verbonden maar een vrij­wil­lige gift in de collec­tebus - bestemd voor het opknappen van graf­zerken - stelt de orga­ni­satie ten zeerste op prijs!