Lauwersland Online - Sinterklaasintocht in Kollum op zaterdag 17 november

maandag 5 november 2018

Sinter­klaas­in­tocht in Kollum op zaterdag 17 november

De Sinter­klaas­in­tocht in Kollum zal dit jaar op zaterdag 17 november plaats­vinden. Rond de klok van 13:30 uur zullen Sinter­klaas en z’n Pieten aanmeren bij de Drie­punts­brug achter Meckama State.

Door werk­zaam­heden is de Sinter­klaas­in­tocht dit jaar niet moge­lijk op de Ooster- en Wester­diepswal. Daarom zal burge­meester Bilker de Sint en een groot aantal zwarte pieten bij de Drie­punts­brug van harte welkom heten. Dit alles met muzi­kale mede­wer­king van Chr. Brass­band Wilhel­mina. Aanslui­tend stapt de Sint in de trein om in optocht naar de Voor­straat te gaan. Daar vinden elf acti­vi­teiten plaats met als thema: de Elfstedentocht.

Alle kinderen krijgen een stem­pel­kaart en kunnen deze laten afstem­pelen bij verschil­lende acti­vi­teiten. Een volle stem­pel­kaart kan bij de finish worden inge­ruild voor een mooi cadeau. De acti­vi­teiten worden verzorgd door een groot aantal Kollumer sport­ver­e­ni­gingen en met hulp van de Fryske Elfsteden Pieten.

Tot onge­veer 15:00 uur is er groot feest in het centrum met verschil­lende spel­le­tjes, knut­selen, disco, op de foto met Sint en Piet en nog veel meer…

Laat je maar verrassen en kom het samen met Sinter­klaas en zijn zwarte pieten vieren!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.beleefkollum.nl !

Foto & tekst: © Jan Beets

Sinter­klaas­in­tocht Kollum

Drie­punts­brug achter Meckama State
Tsjerk Hiddes­straat 42
9291 AM Kollum

Datum: zaterdag 17 november 2018
Tijd: vanaf 13:30 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.beleefkollum.nl !