LAUWERSLAND ONLINE - STICHTING COLOURFUL HET HOGELAND ZOEKT VRIJWILLIGERS

Stich­ting Colourful Het Hoge­land zoekt vrijwilligers

In 2015 startten enkele inwo­ners van de gemeente Bedum met Colourful Bedum: een initi­a­tief om inwo­ners met een migratie-achter­grond te betrekken bij de lokale samen­le­ving en om Bedum­mers kennis te laten maken met kleur­rijk Bedum. 

Afge­lopen jaar werd de laag­drem­pe­lige wijze waarop Colourful Bedum mensen samen­brengt al gewaar­deerd met de Provin­ciale Vrij­wil­li­gers­prijs. Inmid­dels is Colourful Bedum omge­doopt tot Stich­ting Colourful Het Hoge­land en worden er vrij­wil­li­gers gezocht in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond.

Samen met de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum en Eems­mond wordt daarom op vrijdag 20 april 2018 een infor­ma­tie­bij­een­komst geor­ga­ni­seerd. Tijdens deze bijeen­komst krijgt u meer infor­matie over de werk­wijze en acti­vi­teiten van Stich­ting Colourful Het Hoge­land en zullen ervaren vrij­wil­li­gers vertellen over hun werkzaamheden.

Bent u op zoek naar vrij­wil­li­gers­werk waarbij u migranten kunt onder­steunen bij het opbouwen van een lokaal netwerk of coör­di­neert u graag acti­vi­teiten die gericht zijn op onder­ling contact, ontspan­ning, ontplooiing en infor­matie-uitwis­se­ling? U bent vanaf 13:00 uur welkom in Dorps­huis Agri­cola aan de Heerestraat 21 in Baflo.

De bijeen­komst start om 13:30 en duurt tot 15:00 uur. Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom.

Meer infor­matie

Voor vragen over de bijeen­komst of vrij­wil­li­gers­werk kunt u contact opnemen met Esther Plei­zier van het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum, bereik­baar via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl of tele­fo­nisch op 06 - 2245 5673.