LAUWERSLAND ONLINE - SUCCESVOLLE INTEGRATIE VAN NIEUWKOMERS IN HET WESTERKWARTIER

"Succes­volle inte­gratie van nieuw­ko­mers in het Westerkwartier"

Op dinsdag 10 april van 17:00 tot 19:45 uur orga­ni­seren de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk in het Wester­kwar­tier in samen­wer­king met Vluch­te­lin­gen­Werk Zuid­horn, SWgZ en SPiNN, de bijeen­komst "Succes­volle inte­gratie van nieuw­ko­mers in het Westerkwartier".

Nieuw­ko­mers in de gemeenten van het Wester­kwar­tier willen graag inte­greren in de samen­le­ving door zich de Neder­landse taal eigen te maken, een oplei­ding te volgen, werk te vinden of als vrij­wil­liger aan de slag te gaan. Vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties geven aan meer behoefte te hebben aan helpende handen om de orga­ni­satie draai­ende te houden en acti­vi­teiten moge­lijk te maken.

Met de inter­ac­tieve bijeen­komst hopen de orga­ni­sa­toren de vraag naar en het aanbod van vrij­wil­li­gers dichter bij elkaar te brengen. Dhr. Maarten Koek­koek, coach en docent Inter­cul­tu­rele Commu­ni­catie aan de Hanze­ho­ge­school Groningen, zal de bijeen­komst starten met een work­shop waarin hij kort aangeeft wat de invloed is van cultuur op onze aannames, over­tui­gingen en gedrag en hoe verschillen over­brugd zouden kunnen worden. Na een soep­buffet kunnen vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties met elkaar in gesprek over het thema succes­volle inte­gratie in het vrij­wil­li­gers­werk tijdens ronde­ta­fel­ge­sprekken. De avond wordt afge­sloten met een korte presen­tatie van Link 050 en KANS 050.

Aanmelden

De bijeen­komst is voor bestuurs­leden van vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties, vrij­wil­li­gers die de taak hebben om vrij­wil­li­gers te werven en vrij­wil­li­gers­co­ör­di­na­toren uit de gemeenten Leek, Marum, Groo­te­gast en Zuid­horn. Aanmelden kan tot 4 april aanstaande via steunpuntwelzijn@swgz.nl. Aan deel­name zijn geen kosten verbonden.

De avond wordt gehouden in Zaal Balk aan De Gast 39 in Zuid­horn en de zaal gaat om 16:30 uur open.