Symposium "Samen op weg naar een Dementievriendelijk Hogeland"

maandag 29 oktober 2018

Sympo­sium "Samen op weg naar een Demen­tie­vrien­de­lijk Hogeland"

Op donderdag 8 november wordt in het Tref­cen­trum in Bedum het sympo­sium "Samen op weg naar een Demen­tie­vrien­de­lijk Hoge­land" georganiseerd.

Mensen met dementie komen steeds vaker voor in onze directe omge­ving doordat het aantal mensen met dementie toeneemt en deze mensen ook langer in hun eigen huis blijven wonen.

In Neder­land zijn er op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie en het aantal groeit. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond, Mensen­werk Hoge­land, Netwerk Dementie Groningen en Alzheimer Neder­land afde­ling Groningen orga­ni­seren daarom het sympo­sium "Samen op weg naar een Demen­tie­vrien­de­lijk Hoge­land". Hiermee willen zij de kennis over dementie verspreiden en ontmoe­tingen orga­ni­seren tussen de gemeente, zorg- en welzijns­or­ga­ni­sa­ties, winke­liers, mantel­zor­gers en mensen met dementie zodat uitein­de­lijk mensen met dementie (eerder) herkend en begrepen worden.

Het sympo­sium bestaat uit een infor­ma­tie­markt en een film. Ook is er een forum dat toegan­ke­lijk is voor inwo­ners, onder­ne­mers, (zorg)professionals en ieder ander die geïn­te­res­seerd is in dementie of er in de dage­lijkse situ­atie mee te maken heeft.

Winsumer wethouder Marc Verschuren opent het sympo­sium: "Het is van groot belang dat we in de samen­le­ving oog hebben voor elkaar en dat iedereen steeds meer oog voor mensen met dementie krijgt. Hoe ga je met deze mensen om en wat hebben ze nodig? Het sympo­sium geeft hier­over infor­matie en maakt ons hiervan bewust. Daarom beveel ik het sympo­sium van harte bij iedereen aan."

Tekst: © Claudia Brink

Tref­cen­trum

Prof. Mekel­straat 1-5
9781 JG Bedum

Datum: donderdag 8 november 2018
Tijd: van 18:30 tot 22:00 uur