2018 Lauwersland Online - Valentijnstaart D66 voor SamenWind

Valen­tijn­staart D66 voor SamenWind

De jaar­lijkse Valen­tijn­staart van de Winsumse afde­ling van D66 ging dit jaar naar de lokale energie coöpe­ratie Samen­Wind u.a. die op vrijdag 9 februari een wind­molen kon laten plaatsen en draaien aan de Venneweg 8 in Tinallinge.

Frac­tie­voor­zitter Rolf Prummel kwam samen met frac­tie­as­sis­tent Jellie Willemsen naar deze happe­ning toe. Prummel prees bij de over­han­di­ging van de Valen­tijn­staart de initi­a­tief­ne­mers -die zich wind­mo­le­naars noemen- voor hun plannen, inzet en saamhorigheid.

27 inwo­ners van Tinal­linge en aanlig­gende post­co­de­ge­bieden richtten de orga­ni­satie eind oktober 2017 op. De achter­grond­ge­dachte daarbij was dat er zo op een duur­zame wijze energie kan worden opge­wekt. De club schafte een wind­molen aan bij het Groningse bedrijf EAZ Wind.

Het was in eerste instantie de bedoe­ling dat de molen zou worden geplaatst bij twee van de initi­a­tief­ne­mers Michiel en Saskia van der Tuuk, maar daar­voor werd geen vergun­ning afge­geven zodat werd uitge­weken naar de Venneweg 8 op een perceel achter de boer­derij van de familie Elzinga.

Maar het blijft waar­schijn­lijk niet bij deze ene wind­molen. Saskia van der Tuuk vertelde dat er plannen zijn voor een tweede wind­molen, die kan gaan draaien voor de minima. Ze is zich er wel van bewust dat dat nog een lastige klus kan gaan worden, want deze mensen hebben zelf niet de middelen voor dure inves­te­ringen. Wel zou het heel goed zijn als ze, door lid te zijn van een coöpe­ratie, kunnen besparen op ener­gie­kosten. Saskia van der Tuuk wil daar­over in gesprek met de gemeente Winsum, die ook baat kan hebben bij een derge­lijk initi­a­tief. Hoe er handen en voeten zal worden gegeven aan dit plan is nog iet hele­maal duide­lijk. Ook mogen inves­te­ringen voor deze groep niet het bedrag over­stijgen dat ze kwijt zouden zijn bij de aanschaf van een wasma­chine. Maar er wordt in ieder geval gekeken naar de moge­lijk­heden voor de reali­satie van een tweede windmolen.

De eerste wind­molen werd dan wel op 9 februari geplaatst, de offi­ciële inge­bruik­name volgt in april.

© Janny de Weijs - Krol