LAUWERSLAND ONLINE - VEH: CV installateurs schieten tekort met energieadviezen

VEH: CV instal­la­teurs schieten tekort met energieadviezen

Maar liefst 97,5% van de instal­la­teurs advi­seert zijn klanten niet over duur­zame alter­na­tieven voor de cv-ketel. Dat is een gemiste kans, vindt Vere­ni­ging Eigen Huis. Zodra een oudere cv-ketel moet worden gere­pa­reerd of vervangen, is in veel woningen een wereld aan energie te winnen. Vere­ni­ging Eigen Huis wil dat de kwali­teit van voor­lich­ting en advi­se­ring door instal­la­tie­be­drijven en cv-monteurs snel op orde komt.

Huis­ei­ge­naren worden van alle kanten aange­spoord om hun woning te verduur­zamen. Vere­ni­ging Eigen Huis wil dat cv-instal­la­teurs hun verant­woor­de­lijk­heid nemen en klanten bij het (twee)jaarlijks onder­houd of bij de vervan­ging van een cv-ketel advi­seren over duur­zame alter­na­tieven. Dit wordt nog belang­rijker zodra bekend wordt wanneer een wijk van het aardgas af gaat. Van de ruim 4,5 miljoen eigen woningen stookt nu nog 86% op gas.

Advies­mo­ment wordt bijna altijd gemist

Vere­ni­ging Eigen Huis deed onder­zoek naar de ener­gie­be­spa­rings­ad­viezen die cv-monteurs en instal­la­tie­be­drijven hun klanten geven. Ruim drie­kwart van de 1.414 onder­vraagde eigen­wo­ning­be­zit­ters heeft vorig jaar een cv-instal­la­teur over de vloer gehad, maar in slechts 1 op de 10 keer begon de deskun­dige over duur­zame alter­na­tieven voor de oude cv-ketel. En als werd gesproken over ener­gie­be­spa­ring en verduur­za­ming, dan was dit op initi­a­tief van de huis­ei­ge­naar. In slechts 2,5% van de gevallen begon de cv-monteur zelf over duur­zame alter­na­tieven voor de tradi­ti­o­nele cv-ketel.

Klant verwacht ener­gie­ad­vies van cv-monteur

Ruim 70% van de huis­ei­ge­naren verwacht dat de instal­la­teur advi­seert over de moge­lijk­heden, kosten en subsi­dies van duur­zame alter­na­tieven voor de cv-ketel. Hoewel consu­menten weten dat instal­la­teurs daar een commer­cieel belang bij hebben, is er veel vertrouwen in de kwali­teit van het advies. Maar liefst 80% van de huis­ei­ge­naren die wél hier­over met zijn instal­la­teur heeft gesproken is daar tevreden over.

Warm­te­pomp nog geen goed alter­na­tief voor cv-ketel

Twee­derde van de Neder­lan­ders zegt de komende drie jaar nog niet te zullen kiezen voor een alter­na­tief voor de cv-ketel zoals een (hybride) warm­te­pomp. Als de huidige ketel moet worden vervangen, kiest de helft voor een zuini­gere ketel.

Door­slag­ge­vend voor die keuze is de hoge prijs van een warm­te­pomp. Daar­naast zijn er twij­fels over de gecom­pli­ceerde tech­niek, moge­lijke lawaai­over­last en nood­za­ke­lijke aanpas­singen in huis zoals meer en betere isolatie, andere radi­a­toren en zonnepanelen.

Uit het onder­zoek van de vere­ni­ging blijkt dat slechts 20% begrip heeft voor een verplicht duur­zaam alter­na­tief als hun cv-instal­latie in de toekomst moet worden vervangen.

© Vere­ni­ging Eigen Huis | www.eigenhuis.nl