Veilig op Wegles voor leerlingen van OBS Kromme Akkers in Garnwerd

vrijdag 23 november 2018

Veilig op Wegles voor leer­lingen van OBS Kromme Akkers in Garnwerd

Op maandag 19 november hebben de leer­lingen van de groepen 7 en 8 van OBS Kromme Akkers in Garn­werd de Veilig op Wegles gekregen. De les werd gegeven door een team van SUEZ Neder­land. SUEZ Recy­cling and Reco­very Nether­lands is speci­a­list in afval- en grondstoffenmanagement.

Waar kinderen en grote voer­tuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaar­lijke situ­a­ties ontstaan en daarom is voor­lich­ting letter­lijk van levens­be­lang, met name aan de meest kwets­bare verkeers­deel­ne­mers: kinderen. Om kinderen bewust te maken van de moge­lijke gevaren van het verkeer, hebben Trans­port en Logis­tiek Neder­land (TLN) en Veilig Verkeer Neder­land (VVN) een les ontwik­keld waarin leer­lingen van de groepen 7 en 8 van het basis­on­der­wijs kennis­maken met vrachtauto’s.

Het dode­hoek­pro­ject "Veilig op Weg" bestaat uit een theorie- en een prak­tijkles. De theo­rieles wordt gegeven aan de hand van een online film in de klas. Daarna gaan de leer­lingen naar buiten waar de Veilig op Weg-vracht­auto klaarstaat voor de prak­tijkles. Achter het stuur van een vracht­auto besef je pas hoe belang­rijk het is om als fietser uit de dode hoek te blijven. De twee vuist­re­gels "blijf rechts en ruim achter een vracht­auto" en "houd minstens drie meter afstand" zijn daarbij heel belangrijk.

Ieder jaar zijn er in het verkeer een aantal onge­lukken in de dode hoek te betreuren. Vooral scho­lieren zijn een kwets­bare groep in het verkeer.

"Veilig op Weg" is het grootste dode hoek lespro­ject in Neder­land en uniek in Europa. Jaar­lijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg part­ners zo’n 1500 basis­scholen bezocht.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.veilig-op-weg.nl !

Tekst: © Veilig op Weg