Verkiezingsborden VVD Het Hogeland besmeurd en beklad

zaterdag 10 november 2018

Verkie­zings­borden VVD Het Hoge­land besmeurd en beklad

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 november is het campag­ne­ma­te­riaal van de VVD op diverse plaatsen in de gemeente Eems­mond besmeurd en beklad met onder andere anti­se­mi­ti­sche tekens.

Voor­zitter van de gemeen­te­raad, burge­meester Marijke van Beek, spreekt haar afkeu­ring uit. Ze noemt de vernie­lingen schan­dalig: "Dit past niet in een demo­cratie. Dit kan echt niet, het is een schande.".

Of er ook vernie­lingen zijn op andere plaatsen binnen de toekom­stige gemeente Het Hoge­land is nog niet bekend.

VVD zwaar aange­slagen door vandalisme

De VVD het Hoge­land heeft geschokt gere­a­geerd op de beklad­ding van de verkie­zings­pos­ters en het kapot­snijden van de span­doeken in en rond Uithuizen. Sommige posters zijn met echt foute tekens besmeurd. Lijst­trekker Stefan van Keij­zers­waard: "Ik ben hele­maal ontdaan. Ik had niet verwacht dat dit zo’n impact zou hebben. Maar we hebben voor­alsnog alle campagne-acti­vi­teiten in dit gebied opgeschort."

Niet bang uitgevallen

Juist dit weekend wilde de VVD flink uitpakken. De nieuwe fractie maakte zich op voor een stevige inzet tijdens de laatste campag­ne­weken. Stefan van Keij­zers­waard: "Maar ik ben vrese­lijk voor­zichtig geworden. Ik ben heus niet bang uitge­vallen. Maar dit hakt er wel enorm in. Ik durf mijn team­leden eigen­lijk niet op pad te sturen. En ik heb eerst goed met mijn partner over­legd of we hiermee wel door moeten gaan. Hier is persoon­lijke veilig­heid in het geding."

Vanda­lisme

Juist dit weekend wilde de VVD het Hoge­land met een item komen over vanda­lisme. De VVD heeft daarin een ferm stand­punt. De VVD wil dat over­last­ple­gers en vandalen niet langer wegkomen met wange­drag. Dat plegers worden opge­spoord, aange­pakt en verant­woor­de­lijk worden gesteld - ook finan­cieel - voor de gevolgen. En video-item over dit onder­werp is schie­lijk ingetrokken.

Aangifte

Stefan van Keij­zers­waard: "Vanuit de Gemeente hebben we alle mede­wer­king toege­zegd gekregen. Het wordt tot op de bodem uitge­zocht. Daar­naast gaan we - uiter­aard - aanstaande maandag aangifte doen bij de politie. Je hoeft het heus niet alle­maal met elkaar eens te zijn. Maar ga dan met elkaar de discussie aan. Dat is de essentie van poli­tiek. En juist die essentie wordt hier aangetast."

Bovenste foto: © Facebook­pa­gina VVD Het Hogeland
Tekst: Gemeente Eems­mond & VVD Het Hogeland

Verkiezingsborden VVD Het Hogeland besmeurd en beklad