LAUWERSLAND ONLINE - Verscherpt toezicht bij de zeehondenkijkwand in Termunten

Verscherpt toezicht bij de zeehon­den­kijk­wand in Termunten

Vanaf deze week wordt er verscherpt toezicht gehouden bij de zeehon­den­kijk­wand van Het Groninger Land­schap op de dijk bij de Punt van Reide nabij Termunten. Het toezicht is nodig om de rust te garan­deren voor de zeehonden die het buiten­dijkse gebied als kraam­kamer gebruiken.

De Dollard bestaat uit slik, maar bij de Punt van Reide liggen zand­banken dicht bij de kust. Dit is de plek waar de jongen geboren worden: het is de kraam­kamer van de zeehon­den­po­pu­latie in de Dollard. Elke dag, bij hoog water, verza­melen de zeehon­den­moe­ders met hun pups onder aan de dijk om uit te rusten en de pups te zogen. Juist in de zoog­pe­riode is het belang­rijk dat de jongen onge­stoord kunnen drinken. Bij versto­ring kunnen moeder en pup elkaar kwijt­raken. In onge­veer vier weken tijd moeten de jongen voldoende gegroeid zijn om zich zelf­standig te kunnen redden.

De zeehon­den­kijk­wand biedt een prachtig uitzicht op de kraam­kamer en trekt jaar­lijks vele honderden bezoe­kers. Een groot deel van de dijk en het buiten­dijkse gebied ervoor is in de kraam­pe­riode afge­sloten voor publiek, alleen de kijk­wand blijft toegan­ke­lijk. Bordjes met "Verboden toegang" en afras­te­ring maken duide­lijk waar deze regel geldt. Om in de gaten te houden dat de regel wordt nage­leefd, is boven­dien een bewa­kings­ca­mera geplaatst.

Het verbod is inge­steld op verzoek van Het Groninger Land­schap in overleg met Water­schap Hunze en Aa’s, de eige­naar van de grond, en de Provincie Groningen. Hand­ha­ving geschiedt door opspo­rings­amb­te­naren van onder andere politie, provincie en Het Groninger Landschap.

De zeehon­den­kijk­wand is bereik­baar vanaf het Bezoe­kers­cen­trum Dollard van Het Groninger Land­schap bij de Punt van Reide nabij Termunten. De beste tijd om de zeehonden te spotten is in de maand juni bij hoog­water, zie daar­voor de getij­den­tabel.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Landschap