Lauwersland Online - "Vertelsels van een huishoudster uit Ezinge" in Museum Wierdenland

"Vertel­sels van een huis­houd­ster uit Ezinge" in Museum Wierdenland

Op vrijdag 1 juni wordt  in Museum Wier­den­land in Ezinge een mini-tentoon­stel­ling over Trijntje Soldaats geopend.

Bij volks­ver­halen en sprookjes wordt vaak direct gedacht aan de gebroe­ders Grimm of Hans Chris­tian Andersen. Maar wie had gedacht dat Ezinge haar eigen verha­len­ver­tel­ster had?

Trijntje Soldaats

Eind acht­tiende eeuw vertelde Trijntje Soldaats, geboren en getogen Ezinger, naai­ster en huis­houd­ster graag verhalen aan kinderen. Deze verhalen of "vertel­sels" zijn op latere leef­tijd opge­schreven door een van de kinderen en in 1928 uitge­bracht als "Het boek van Trijntje Soldaats".

Het boek bevat zeven­tien sprookjes en verhalen, is verlucht met hout­sneden en initi­alen van Johan Dijkstra en gedrukt door H. N. Werkman, beide Groninger Ploeg­leden. Het kan beschouwd worden als het eerste boek van in het Neder­lands geno­teerde sprookjes.

Trijntje Wijbrands kreeg haar bijnaam Soldaats omdat zij op 23 oktober 1787 in de Mart­i­ni­kerk in Groningen trouwde met Andries Cramer, een Duits soldaat in Hollandse dienst, afkom­stig uit de stad Schlitz. In 1793 keert zij als weduwe terug naar Ezinge.

Mini-tentoon­stel­ling

De mini-tentoon­stel­ling bestaat uit twee infor­ma­tie­zuilen over Trijntje Soldaats en haar bijzon­dere verhalen en is toegan­ke­lijk tijdens de openings­tijden van Museum Wierdenland.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 – 621 524

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Museum Wier­den­land

in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land – het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land en de wierde Ezinge.

Arche­o­lo­gi­sche vond­sten tonen hoe de mensen op de wierde leefden in de IJzer­tijd, Romeinse tijd en in de Middel­eeuwen. Een bijzon­dere vinding uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paar­den­graf met hond, is één van de spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger archeologie.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten georganiseerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Museumregister.

Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden!

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!