Vier De Alde Feanen: zonover­goten natuur­fes­tival trekt duizenden bezoekers

Het natuur­fes­tival Vier De Alde Feanen in Nati­o­naal Park De Alde Feanen wist afge­lopen weekend duizenden bezoe­kers naar het zonover­goten natuur­ge­bied te trekken. De Alde Feanen was dit jaar de hoofd­lo­catie van het lande­lijke natuur­fes­tival Fête de la Nature. Zestien onder­ne­mers en orga­ni­sa­ties hadden de handen ineen geslagen om bezoe­kers van de natuur in het gebied te laten genieten. Tege­lij­ker­tijd kwam ook de Turfrace Smal­lin­ger­land door het gebied en hield It Fryske Gea een open dag in het Bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park De Alde Feanen.

Dankzij het prach­tige zomer­weer verplaat­sten veel bezoe­kers van het natuur­fes­tival zich­zelf wande­lend of fiet­send. Met de pontjes, waarvan op enkele verhalen werden voor­ge­dragen in het kader van muzi­kaal loca­tie­the­ater Gabe Skroar, werden gedu­rende het weekend meer dan duizend mensen over­gezet. Bezoe­kers kwamen vanuit heel Nederland.

Veel bezoe­kers combi­neerden verschil­lende acti­vi­teiten. Bij Manege Sanning­hoeve konden bezoe­kers zaterdag huif­kar­ritten maken in het natuur­ge­bied rondom Oudega. Bezoe­kers werden vervol­gens door­ver­wezen naar "de buren"; boer­derij Lyts Bûthús. Op deze boer­derij konden kalfjes worden geaaid en worden geproefd van boerenijs.

De open dag van It Fryske Gea trok onge­veer 1500 bezoe­kers. Jörgen de Bruin van IVN: "De reac­ties van bezoe­kers waren heel erg posi­tief! Het was natuur­lijk prachtig weer. Er waren geen lange wacht­rijen voor de acti­vi­teiten en er was genoeg te beleven en te doen voor jong en oud."

Naast deze acti­vi­teiten konden bezoe­kers onder andere zelf pizza’s bakken, een GPS-sloe­pen­tocht doen, een boeren­markt bezoeken en meegaan met nachtvaartochten.

De reac­ties van bezoe­kers over het weekend waren lovend: "We hebben een gewel­dige zondag­middag gehad met het gezin.", "Een zinnen­prik­ke­lende erva­ring." en "It wie prach­tich!" waren enkele reac­ties die tot de orga­ni­satie kwamen.

Foto: © Marcel van Kammen