LAUWERSLAND ONLINE - Vlasroute: "Follow the blue line" van start

Vlas­route: "Follow the blue line" van start

Vanaf nu heeft Noord­oost-Fries­land er weer een verras­send mooie fiets- of auto­route bij: "Follow the blue line". In de maanden juni, juli en augustus van dit jaar kunnen mensen elke zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur op ontdek­kings­tocht langs leuke beziens­waar­dig­heden die met vlas te maken hebben.

De onge­veer 30 kilo­meter lange vlas­route vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eind­pro­duct van hand­be­drukt linnen. Vlas was ooit een belang­rijk gewas in Fryslân waar de meest prach­tige producten van werden gemaakt. De tocht - langs de velden, de ambachten en design - begint bij de ambach­te­lijke textiel­druk­kerij in Blije. Hier ontvangen bezoe­kers de gratis route­kaart met tips en infor­matie. Nynke Runia, initi­a­tief­neem­ster van de vlas­route, geeft in haar ambte­lijke textiel­druk­kerij demon­stra­ties van het bedrukken van linnen. Je kunt hier ook lekker sneupen in het winkeltje en gezellig een kopje thee of koffie drinken in de bijbe­ho­rende theetuin.

Gratis vlas­ser­vies

In Ferwert is in de aard­ap­pel­loods van Hein Sterk een tentoon­stel­ling over vlas­be­wer­kings­ma­chines te zien. Gjalt de Groot gaat in Holwerd aan de slag met eenden­korven, gemaakt van vlas. In het vernieuwde vlas­mu­seum in Ee zitten de vrij­wil­li­gers klaar om aan de lief­heb­bers te demon­streren hoe je vlas bewerkt tot linnen. Wie bij hotel-restau­rant "De Waard van Tern­aard" een arran­ge­ment boekt, kan na afloop van het diner een speciaal ontworpen vlas­ser­vies uitzoeken en meenemen naar huis.

Vergeet niet om tijdens deze route in Blije of in Marrum de vlas­velden te bekijken. Vooral eind juni/begin juli, als de vlas­bloemen in bloei zijn, is dit een prachtig gezicht.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.vlasroute.nl !


Start­punt van de route: Kleine-Lijn
Stati­onsweg 29
9171 LR Blije

Datum: juni, juli en augustus 2018
Tijd: 10:00 - 17:00 uur


Op de foto: In het vernieuwde vlas­mu­seum in Ee zitten de vrij­wil­li­gers er klaar voor om een demon­stratie te geven voor de deel­ne­mers van de vlas­route "Follow the blue line". 

Foto: © Klasina van der Werf