Lauwersland Online - Vrouwenkoor Pro Musica kijkt terug op een fantastisch Voorjaarsconcert

Vrou­wen­koor Pro Musica kijkt terug op een fantas­tisch Voorjaarsconcert

Het chris­te­lijk Vrou­wen­koor Pro Musica, uitge­breid met project­zan­gers tot groot koor, mag terug­kijken op een fantas­tisch Voor­jaars­con­cert. De publieke belang­stel­ling voor de uitvoe­ring van de "Deut­sche Messe" van Fransz Peter Schu­bert was groot, getuige de volle Petruskerk.

Onder leiding van diri­gent John Schreurs en pianiste Lies­beth Wilde­veld hebben de vrouwen van Pro Musica in het eerste deel van het programma ook eigen reper­toire gezongen, wat door het publiek zeer werd gewaar­deerd. Daarna volgde een muzi­kaal inter­mezzo door Gerwin Hoekstra op het prach­tige Hins­zorgel: een trio­so­nate van Johan Sebas­tian Bach. Hij oogstte hiermee groot applaus.

Vervol­gens werd er een indruk­wek­kende uitvoe­ring van de "Deut­sche Messe" van Franz Peter Schu­bert ten gehore gebracht onder leiding van diri­gent John Schreurs en met orgel­be­ge­lei­ding van Gerwin Hoekstra. De zangers, diri­gent en orga­nist hebben gezorgd voor een prachtig concert en kregen aan het eind van de uitvoe­ring een staande ovatie.

Verras­send voor het publiek was de majes­tu­euze toegift in de vorm van het openings­koor uit het "Gloria" van Antonio Vivaldi, wat nogmaals een groot applaus opleverde.

Bezoek voor meer infor­matie over het chris­te­lijk Vrou­wen­koor Pro Musica de website www.promusicaleens.nl !