LAUWERSLAND ONLINE - WAT SPOOKT ER S NACHTS ROND BORG VERHILDERSUM

Wat spookt er 's nachts rond Borg Verhildersum?

Donder­dag­avond 19 april hadden geno­digden de primeur. De film "Wat spookt er 's nachts rond Borg Verhil­dersum" werd toen gepre­sen­teerd. De film, waar ruim 2 jaar aan is gewerkt, is een echte publieks­film geworden over de vleer­muizen op Land­goed Verhil­dersum. Na afloop van de film kon men op expe­ditie rond de Borg om de vleer­muizen te spotten. Door middel van bat-detec­tors en nacht­kij­kers, maar ook met het blote oog, konden de capri­olen van de laag­vlieger, de water­vleer­muis en de dwerg­vleer­muis gevolgd worden. Natuur­lijk onder deskun­dige leiding van Bob Jonge Poerink. En we hadden geluk: al tijdens het vertonen van de film begonnen, als op commando, de vleer­muizen uit te vliegen.

Aanlei­ding voor het project is dat er opval­lend grote aantallen vleer­muizen op het land­goed voor­komen. ’s Nachts als iedereen slaapt, is er nog veel leven in en om Verhil­dersum. De Borg wordt name­lijk gebruikt door meer­dere soorten over­win­te­rende vleer­muizen. Na de winter­slaap wemelt het van de foera­ge­rende vleer­muizen boven de borg­gracht. Tijdens de zomer­pe­riode zijn er meer­dere (kraam)kolonies van vleer­muizen en in het najaar wordt het land­goed door trek­kende vleer­muizen als "pitstop" en paar­ver­blijf gebruikt.

Bezoe­kers aan de Borg horen, ruiken en zien soms de vleer­muizen. Om het "onzicht­bare" leven van deze dieren voor het publiek zicht­baar te maken, is de publieks­film ontwik­keld. Hier­door worden de vleer­muizen posi­tief in beeld gebracht en wordt ook duide­lijk dat Land­goed Verhil­dersum voor natuur­lief­heb­bers zeer de moeite waard is. Tussen de beelden zitten unieke opnames. Zoals van parende ruige dwerg­vleer­muizen, wat wereld­wijd een primeur is. Hier­door is er ook inter­na­ti­o­naal veel inte­resse voor de film. De film zal tijdens het seizoen in de Borg te zien zijn.

De hoofd­rol­spe­lers in de film zijn de water­vleer­muizen. Prach­tige opnames van over­win­te­rende vleer­muizen, de ontwa­kende dieren in het voor­jaar, het uitvliegen van de eerste vleer­muis, waarbij de omge­ving nauw­keurig met de sonar gescand wordt, en het zwermen boven het water, het "dating moment" waarin ook de sociale hiërar­chie wordt bepaald. Onder andere vanuit een drone zijn prach­tige opnames gemaakt die de illusie geven dat je met de vleer­muizen meevliegt. U ziet de voor­jaars­ko­lonie die zich in de kelders vormt, waar gepaard wordt en een poosje later de kraam­ko­lonie gevormd wordt. Dan breekt de zomer aan en verplaatsen de dieren zich naar de bomen in de oprij­laan. Via "water­snel­wegen", zoals de kanalen en tochten, foera­geren de vleer­muizen onder andere rich­ting het Lauwersmeer. Sommige moeders dragen hun jongen bij zich in de vlucht. Terug­ko­mend zwermt de groep rondom de kolo­nie­boom vlak voor zons­op­gang. Daarbij wordt veel gecom­mu­ni­ceerd. In de herfst komen de vleer­muizen terug naar de Borg en bereiden ze zich voor op hun winterslaap.

Tijdens het project zijn vleer­muis­kasten opge­hangen. Deze fungeren als trek­kers­hutten voor de ruige dwerg­vleer­muis. Deze vleer­muis­soort komt in de herfst vanuit de Balti­sche staten naar Verhil­dersum. De manne­tjes blijven in onze omge­ving, terwijl de vrouw­tjes van ver komen. De manne­tjes lokken met een prach­tige zang de vrouw­tjes naar hun nest­kast om te paren en verza­melen een harem.

Het nacht­leven op het land­goed beperkt zich niet tot vleer­muizen, ook (rans)uilen en andere nacht­bra­kers figu­reren in de film. De prach­tige natuur­op­namen brengen het leven rond de Borg Verhil­dersum door de seizoenen heen in beeld.

Het heeft veel tijd gekost om deze opnames te maken. Het gaat tenslotte om dieren waarvan het gedrag niet altijd te voor­spellen is en waarop het weer een sterke invloed heeft. Al met al heeft het ruim 1½ jaar gekost, waarna de film nog gemaakt moest worden. Deze film is gemaakt in opdracht van Land­goed Verhil­dersum Leens, door Rege­link ecologie en land­schap, in samen­wer­king met de Vleer­mui­zen­werk­groep Groningen en Hans Hut.

De film is mede moge­lijk gemaakt door verschil­lende subsidiegevers.


Over Land­goed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !