LAUWERSLAND ONLINE - WERKPLEIN ABILITY WERKMAATSCHAPPIJ IN DE GEMEENTE HET HOGELAND

Werk­plein Ability werk­maat­schappij in de gemeente Het Hogeland

De BMWE-gemeenten en Werk­plein Ability stellen de raads­klank­bord­groep voor om de werk- en re-inte­gra­tie­taken van Werk­plein Ability inte­graal op te nemen in de nieuwe gemeen­te­lijke orga­ni­satie Het Hoge­land. De acti­vi­teiten voor werk en re-inte­gratie worden uitge­voerd in een apart deel van de nieuwe gemeente: een werk­maat­schappij met een eigen profiel en een eigen naam. Op 31 januari 2018 ligt dit voor­stel ter bespre­king in de verga­de­ring van de raadsklankbordgroep.

Werk­plein Ability ontstond in 2016 uit een samen­voe­ging van Werk­leer­be­drijf Ability, Sociale Zaken en Werk Hoog­e­land en Werk­plein Noord-Groningen. Zij geeft uitvoe­ring aan de Parti­ci­pa­tiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond en speelt zo effi­ciënt en effec­tief moge­lijk in op wat mensen nodig hebben als het gaat om werken, meedoen en inkomen. Vanwege de herin­de­ling van de BMWE-gemeenten op 1 januari 2019 komt de Gemeen­schap­pe­lijke Rege­ling Parti­ci­patie Noord-Groningen (Werk­plein Ability) te vervallen en is een andere orga­ni­sa­tie­vorm noodzakelijk.

Inclu­sieve organisatie

De gemeenten en Werk­plein Ability werkten een aantal vari­anten uit om vast te leggen hoe Werk­plein Ability binnen de gemeente Het Hoge­land ingebed zou moeten worden. Ook de wijze waarop de huidige commer­ciële acti­vi­teiten voor indu­strie en dien­sten straks vorm kunnen krijgen en de plek van mede­wer­kers met een sw (voluit)-dienstverband zijn hierin opge­nomen. Uiter­aard zijn hierbij de richt­lijnen uit de bestu­rings­visie en het dienst­ver­le­nings­con­cept voor de nieuwe gemeente bepa­lend geweest.

Het Hoge­land heeft straks (als werk­gever én als uitvoerder van de Parti­ci­pa­tiewet) te maken met verschil­lende groepen mede­wer­kers met een eigen (afwij­kende) positie. De nieuwe gemeente wil een inclu­sieve orga­ni­satie zijn waarbij mensen met en zonder arbeids­be­per­king naast elkaar werken, met aandacht voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De posi­ti­o­ne­ring van Werk­plein Ability staat op woensdag 31 januari op de agenda van de BMWE-raads­klank­bord­groep. De raad verga­dert vanaf 20:15 uur in het gemeen­te­huis van Eems­mond in Uithuizen. De defi­ni­tieve advi­se­ring en besluit­vor­ming volgt daarna.