Wie verdient de laatste Winsum Spiritprijs?

donderdag 18 oktober 2018

Wie verdient de laatste Winsum Spiritprijs?

De Winsum Spirit­prijs wordt dit jaar voor de derde - en tevens laatste maal - uitge­reikt. Voordat de gemeente Winsum opgaat in de nieuwe gemeente Het Hoge­land wil het gemeen­te­be­stuur van Winsum nog één keer waar­de­ring tonen aan haar actieve en betrokken inwoners.

De prijs wordt uitge­reikt aan een inwoner of groep inwo­ners die een bijzon­dere pres­tatie heeft gele­verd op het gebied van kunst en cultuur, samen­le­ving of sport. De winnaar krijgt 500 euro.

Nomi­na­ties

Inwo­ners van - en orga­ni­sa­ties in - de gemeente Winsum kunnen van 18 oktober tot 8 november kandi­daten nomi­neren zoals bijvoor­beeld vrij­wil­li­gers, mensen die zich inzetten voor hun dorp of buurt, muzi­kanten, kunste­naars, toneel- of muziek­ver­e­ni­gingen, schrij­vers, theater- of film­ma­kers, sport­clubs of sporters.

Een deskun­dige jury onder voor­zit­ter­schap van burge­meester Rinus Michels beoor­deelt wie de leukste, grap­pigste, mooiste, knapste, meest ontroe­rend, spor­tiefste of prach­tigste pres­tatie heeft gele­verd. De burge­meester reikt de Winsum Spirit­prijs 2018 uit in de week van 26 november.

Nomi­na­ties kunnen tot vrijdag 16 november worden gemeld via gemeente@winsum.nl.

Foto: © Lauwers­land Online | Tekst: © Gemeente Winsum