Lauwersland Online - Winsum gastvrij voor de bij

Winsum gast­vrij voor de bij

Op dinsdag 22 mei opent wethouder Harmannus Blok om 15:00 uur het eerst bijen­hotel in Winsum. Dit bijen­hotel, langs de provin­ciale weg N361 nabij het hockey­veld, is de eerste van een reeks van onge­veer 50 bijen- en insec­ten­ho­tels die dit jaar geplaatst gaan worden. 

Het is dinsdag 22 mei de wereld­wijde "Dag van de Biodi­ver­si­teit" (Biodi­ver­si­teitsdag). Tege­lij­ker­tijd starten mede­wer­kers van het Team Beheer & Onder­houd met het zaaien van een rijk bloe­men­mengsel zodat de soli­tair­bijen straks ook over voldoende voedsel beschikken.

Bijen­hotel

Een bijen­hotel is een kunst­ma­tige nest­plaats opge­bouwd uit allerlei mate­ri­alen. Ze zijn vooral bedoeld om de soli­tair levende bijen van passende nestel­ge­le­gen­heid te voor­zien. Honing­bijen en hommels leven volkomen samen, maar de soli­taire bij doet alles alleen. De circa 380 verschil­lende soorten soli­tair levende bijen zijn vooral belang­rijk voor de bestui­ving van onder andere voed­sel­ge­wassen. Deze bijen, hommels en andere insecten hebben het zwaar en worden in hun voort­be­staan bedreigd doordat hun leef­om­ge­ving de laatste jaren snel veran­derd. Speciaal voor deze soli­tair levende bijen­soorten plaatst de gemeente bijen­ho­tels en worden open plekken in bestaande plant­vakken opge­vuld met rijk­bloei­ende en voedings­rijke vaste planten.

Door het plaatsen van de bijen­ho­tels, het inzaaien van bloem­rijke inheemse plan­ten­soorten en het aanplanten van circa 1.000 bloem­rijke vaste planten in het open­baar groen van "Oud-Winsum" ontstaat een meer bij- en insect­vrien­de­lijke leef­om­ge­ving waarin gedu­rende het hele jaar voedsel aanwezig is.

De soli­tair levende bij

Bij soli­tair levende bijen­soorten doet het vrouwtje alles alleen. Ze maakt zelf een nestje, verza­melt nectar en legt daarop in haar nest steeds één eitje. Uit zo’n ei wordt een larve geboren. Deze larve groeit snel door het eten van de aange­legde stuif­meel­voor­raad. De larve verpopt als ze groot genoeg is. Uit deze pop komt een nieuwe bij. Dit proces duurt een jaar en dan begint alles van voor af aan. Veel soli­taire bijen over­win­teren in het popstadium.

Sommige soli­taire soorten bijen en hommels leven in de grond. Andere soli­taire bijen die boven­gronds leven, zoals metsel­bijen en behan­gers­bijen, verblijven vaak in gaatjes, kieren en spleten in hout, planten en muren. Omdat soli­tair levende bijen niet verder vliegen dan circa 400 meter, is het belang­rijk dat in de nabij­heid van de bijen­ho­tels voldoende nectar beschik­baar is. Soli­tair­bijen houden er een geheel andere leef­wijze op na dan sociale bijen­soorten als hommels en honing­bijen. Net als de honingbij bestuiven de soli­taire bijen heel wat planten, vooral voedings­ge­wassen, en zijn dus erg nuttig. Soli­taire bijen steken door­gaans niet.