Wintertijd = inbraaktijd

zaterdag 27 oktober 2018

Winter­tijd = inbraaktijd

Als de winter­tijd ingaat, denken veel Neder­lan­ders: "Een uur extra slapen". Maar waar geen reke­ning mee wordt gehouden, is dat winter­tijd gelijk­staat aan inbraaktijd.

’s Avonds wordt het eerder donker en heeft de inbreker dus meer gele­gen­heid om zijn slag te staan. Om die reden start vanaf 1 november het Donkere Dagen Offen­sief: een lande­lijke campagne vanuit het minis­terie van Justitie en Veilig­heid om bewo­ners waak­zaam te maken voor inbraken en tips te geven om het te voorkomen.

Meer inbraken tijdens de wintermaanden

Van november tot en met februari vinden jaar­lijks de meeste woning­in­braken plaats. Het offen­sief gaat daarom de strijd aan tegen inbraken, over­vallen en straat­roven in deze donkere maanden. Met effect: vorig jaar nam het aantal woning­in­braken in de winter­maanden af. De politie voert extra controles uit, de rijks­over­heid maakt de mensen waak­zamer voor inbraken en de gemeenten atten­deren bewo­ners op het nemen van preven­tieve maat­re­gelen, zoals goede sloten.

Preven­tieve maatregelen

Kun je zelf als bewoner iets doen om de inbraak­kans te verkleinen? Zeker! Wanneer een woning onver­licht is, zien inbre­kers dat de bewoner niet thuis is. Daarom is het verstandig gebruik te maken van tijd­scha­ke­laars en buiten­lampen die werken met een sensor. Geef de woning dus een bewoonde indruk en speel de inbreker in de kijker door goede verlich­ting te plaatsen. In het hand­boek PKVW Bestaande Bouw is precies te vinden welke verlich­tings­eisen er zijn om een woning volgens het Poli­tie­keur­merk Veilig Wonen (PKVW) te beveiligen.

Tips voor bewoners

• Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik tijd­scha­ke­laars en bewegingssensoren.
• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als je alleen even bood­schappen gaat doen of de hond uit gaat laten.
• Laat sleu­tels nooit aan de binnen­kant van de deur zitten.
• Leg waar­de­volle spullen uit het zicht.
• Start een buurt­pre­ven­tie­groep in jouw buurt.
• Week­endje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
• Bel direct 112 bij verdachte situ­a­ties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, bete­kent een grotere kans om de inbre­kers te pakken.

Tot slot: wacht niet totdat je zelf slacht­offer wordt, maar zorg preven­tief voor goed hang-en-sluit­werk. Vind een erkend Poli­tie­keur­merk Veilig Wonen-bedrijf bij jou in de buurt op www.politiekeurmerk.nl. Bewo­ners met dit keur­merk hebben tot 85% minder kans op een inbraak. Ander voor­deel is dat veel inboe­del­ver­ze­ke­ringen korting geven als je huis PKVW-gecer­ti­fi­ceerd is.

Tekst: © Centrum voor Crimi­na­li­teits­pre­ventie en Veiligheid